headboard

 

 
 
 
 
 
นายพรชัย  มุ่งเจริญพร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 
 
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 2600
 
     
นางนัทธมน  ศิริวัฒนวานิช
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ 1
นายศิริศักดิ์  ร่วมพัฒนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ 2
นายภุชงค์ สุภัควรางกูร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ 3
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 2600
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 2600
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 2600
     

 
นายลิบไชย  อัครวงศ์ไชย
ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นายสุรศักดิ์  สินประโคน
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 2600
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 2600
     
api
api
นายชัยสิทธิ์  ชิดชอบ
เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
นายณฤทธิ์  ชวลิต
เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
นายเศรษฐ์ศิลป์  ทองหล่อ
เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 2600
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 2600
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 2600
     
     
     
 
api
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 
 
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 1599
 
     
somrudi
 
board/picture64/seangpin.jpg
นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 1599
 
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 1599
     
pattaree
supaporn
krunchon
นางภัสธารีย์ ธีรเสรีวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางสุภาพร  ภูเงิน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางสาวปภาณิน  ทูลเกียรติวัฒนา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 4524
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 1921
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 1656
     
นางสาวสุจินดา  เสาสูง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวีรชัย  มิ่งพฤกษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสุจินดา  เสาสูง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 2600
เบอร์โทรติดต่อ 0 4471 3681
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 3516
     
tamompat
นางสาวเพียง  นิจิตตะโล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางนันท์ณิภัค  หมื่นหาวงศ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางสาวธมนภัทร ศิริเสริม
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 4524
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 2373
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 8152
     
supaporn
   
นายศิริวัฒน์  ศิริอมรพรรณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
   
เบอร์โทรติดต่อ 0 4451 1591
   
     
 
 

กลับสู่หน้าหลัก