โครงสร้างผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 
 
 

นายกิติเมศวร์  รุ่งธนิเกียรติ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 
puchong
นายตั้งจดิษฐ์  สภารัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ 1
นายสุริยะ ร่วมพัฒนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ 2
นายภุชงค์  สุภัควรางกูร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ 3
anucha
kai
นายดนัย  ประธาน
ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
นายอนุชา วัชรศีขร
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
นายเกรียงไกร วงศ์วิบูลเศรษฐ์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 
นายฤทธิชัย  สุรพงษ์พิวัฒนะ
เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร
 
ข้าราชการฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 
sireenard
   
 

นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

   
 
 

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 

นางสาวเสียงพิณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 
saree
 

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางจุฬาลักษณ์ สืบนุการณ์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ

นายกุญชร  เลือดสกุล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

 
 

นางรุ่งศิลา ทวีสุข
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวีรชัย มิ่งพฤษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวสุจินดา เสาสูง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

 
 

นางสาวเพียง  นิจิตตะโล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายธัญญา ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

นางกิ่งกาญจน์ ลุ่มนอก
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 
 

กลับสู่หน้าหลัก