โครงสร้างผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 
 
 

นายกิติเมศวร์  รุ่งธนิเกียรติ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 
นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ 1
นายสุริยะ ร่วมพัฒนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ 2
นายตั้งจดิษฐ์  สภารัตน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คนที่ 3
anucha
kai
นายดนัย  ประธาน
ประธานที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
นายอนุชา วัชรศีขร
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
นายเกรียงไกร วงศ์วิบูลเศรษฐ์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 
นายฤทธิชัย  สุรพงษ์พิวัฒนะ
เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร
 
ข้าราชการฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 
sireenard
   
 

นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

   
 
 

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 

นางสาวเสียงพิณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

 
saree
 

นายเสรี  สมเป็น
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นางจุฬาลักษณ์ สืบนุการณ์
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ

นางสาวเสียงพิณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

 
 

นางพัฒนน์นรี พลรักษ์เขตต์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวีรชัย มิ่งพฤษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวสุจินดา เสาสูง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

 
 

นางสาวเพียง  นิจิตตะโล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายธัญญา ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

นางกิ่งกาญจน์ ลุ่มนอก
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 
 

กลับสู่หน้าหลัก