Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการพัฒนาโลกใหม่ของช้าง (Elephant World)

 
งานเฉลิมฉลองดิสนี่ย์แลนด์ ฮ่องกง

 

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามโครงการโลกของช้าง (Elephant World) ได้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ และพร้อมที่จะเปิดไห้บริการนักท่องเที่ยวได้ภายในเวลา 30 เดือน  โดยแบ่งระยะเวลาการดำเนินการของโครงการ ออกเป็น  ๓  ระยะ  ดังนี้
๑. ระยะแรก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ประกอบด้วย
๑.๑ งานซุ้มประตูทางเข้าโครงการ
๑.๒ งานอาคารพิพิธภัณฑ์                   
๑.๓ งานถนน งานสะพาน
๑.๔ งานขุดลอกตามแนวเขต
๑.๕ งานแหล่งน้ำสำหรับจุดแสดงช้าง
๑.๖ งานระบบไฟฟ้า – ประปา และ ระบบบำบัดน้ำเสีย
๑.๗ แปลงปลูกพืชอาหารช้าง
 
๒.ระยะที่สอง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ประกอบด้วย
๒.๑ งานสุสานช้าง
๒.๒ งานสร้างหมู่บ้านเลี้ยงช้าง
๒.๓ งานลานแสดงวัฒนธรรม
๒.๔ งานโรงเรียนสอนช้าง
๒.๕ งานโรมแรมและรีสอร์ท
๒.๖ งานร้านขายของที่ระลึก
๒.๗ งานจุดแสดงช้างอาบน้ำ
๒.๘ งานห้องน้ำ
๒.๙ งานลานจอดรถ
 
๓. ระยะที่สาม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ประกอบด้วย
๓.๑ งานจุดชมวิวและภูมิทัศน์ยามเย็น
๓.๒ งานปรับปรุงภูมิทัศน์
๓.๓ งานร้านอาหาร
งบประมาณ
โครงการโลกของช้าง (Elephant World) แหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของโลก ใช้งบประมาณในการดำเนินงานทั้งสิ้น  ๔๕๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ร้อยห้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑. ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นเงินจำนวน ๒๒๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)ประกอบด้วย
๑.๑ งานซุ้มประตูทางเข้าโครงการ                    เป็นเงิน           ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๑.๒ งานอาคารพิพิธภัณฑ์                                 เป็นเงิน         ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๑.๓ งานถนน งานสะพาน                                   เป็นเงิน           ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๑.๔ งานขุดลอกตามแนวเขต                             เป็นเงิน             ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๑.๕ งานแหล่งน้ำสำหรับจุดแสดงช้าง             เป็นเงิน           ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๑.๖งานระบบไฟฟ้า – ประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย  เป็นเงิน           ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๑. แปลงปลูกพืชอาหารช้าง              เป็นเงิน           ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๒. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นเงินจำนวน  ๑๘๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านบาท) ประกอบด้วย
๒.๑ งานสุสานช้าง                                          เป็นเงิน             ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท    
๒.๒ งานสร้างหมู่บ้านเลี้ยงช้าง                     เป็นเงิน           ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๒.๓ งานลานแสดงวัฒนธรรม                        เป็นเงิน             ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๒.๔ งานโรงเรียนสอนช้าง                             เป็นเงิน           ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๒.๕ งานโรงแรมและรีสอร์ท                          เป็นเงิน         ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท    
๒.๖ งานร้านขายของที่ระลึก                          เป็นเงิน             ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๒.๗ งานจุดแสดงช้างอาบน้ำ                        เป็นเงิน             ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๒.๘ งานห้องน้ำ                                               เป็นเงิน             ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๒.๙ งานลานจอดรถ                                        เป็นเงิน           ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นเงินจำนวน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านบาท) ประกอบด้วย
๓.๑ งานจุดชมวิวและภูมิทัศน์ยามเย็น         เป็นเงิน           ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓.๒ งานปรับปรุงภูมิทัศน์                               เป็นเงิน           ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓.๓ งานร้านอาหาร                                         เป็นเงิน           ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

 

*******************************************************

* Download เอกสารแสดงรายละเอียด โครงการ elephant world

คลิ๊กที่นี่
* Download เอกสารแสดงรายละเอียด ผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินได้    ลิ๊กที่นี่

 

 

 

กลับด้านบน | โครงการพัฒนาโลกใหม่ของช้าง | โครงการพัฒนาด่านชายแดนช่องจอม | โครงการพัฒนาสนามบินสุรินทร์ำภักดีฯ
© องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร.0-445-1197-5