Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการพัฒนาด่านชายแดนช่องจอม

อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์ (ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองและอาคารประกอบ)

เป้าหมายโครงการ
โครงการปรับปรุงด่านชายแดนช่องจอมเพื่อรองรับผู้ที่มาใช้งานที่มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน
ด่านชายแดนช่องจอม ยังเป็นอาคารชั่วคราว ไม่สะดวกต่อการติดต่อประสานงานและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังรองรับนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการค้าเสรีอาเซียน รวมถึง
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นสถิติในการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศต่อไป
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้โครงการ
กลุ่มผู้ใช้โครงการหลัก ได้แก่ ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเน้นทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อการค้าขาย
กลุ่มผู้ใช้โครงการรอง ได้แก่ นักวิชาการ นักศึกษาเพื่อเป็นแหล่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
กลุ่มผู้บริหารและพนักงานของโครงการ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มาใช้โครงการหลักและโครงการรอง

วิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยโครงการ
เนื่องจากโครงการปรับปรุงด่านช่องจอมนี้เน้นเรื่องการรองรับผู้มาใช้บริการและให้บริการจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา จุดผ่านแดนพะเยา จุดผ่านแดนแม่สาย จุดผ่านแดนนครพนมจึงได้ตัวอย่างพื้นที่การใช้สอย ดังต่อไปนี้
 
จุดผ่านแดนอุบลราชธานี
 
จุดผ่านแดนนครพนม
จุดผ่านแดนแม่สาย
อาคารด่านพรมแดน (function)
๑. ช่องทางเดินรถ เข้า – ออก +ป้อมตรวจโดยศุลกากร และ ป้อม ตม.
๒. โถงตรวจ หนังสือเดินทาง (passspot) โดย ตม. ขาเข้า –ขาออก
๓. โถงตรวจสัมภาระ ขาเข้า-ขาออก โดยศุลกากร
๔. ห้องเจ้าหน้าที่ ตม. ขาเข้า-ขาออก + ห้องน้า
๕. ห้องเจ้าหน้าที่ ศุลกากร ขาเข้า-ขาออก + ห้องน้า
๖. ห้องน้ำภายนอกแยกชายหญิง
๗. ห้องตรวจเอกสาร ขาเข้า-ขาออก + ห้องน้ำ
๘. ห้องตรวจพืช
๙. ห้องแพทย์ ตม.
๑๐. ห้องทำงาน เจ้าหน้าที่  ตม.+ ห้องน้ำ
๑๑. ห้องสำรองหน่วยงานอื่น
๑๒. ห้อง AHU ( ควบคุมระบบปรับอากาศ )
๑๓. ห้องนายด่าน ,เลขา ,ห้องน้ำ
๑๔. ห้องที่ทำการศุลกากร +ห้องน้ำ
๑๕. ห้องประชุม + ห้องเตรียมอาหาร+ห้องน้ำ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง    ๘๐,๐๐๐,๐๐๐  ( แปดสิบล้านบาท )

*********************************

* Download เอกสารแสดงรายละเอียต โครงการพัฒนาด่านชายแดนช่องจอมได้

  คลิ๊กได้ที่นี้

 

กลับด้านบน | โครงการพัฒนาโลกใหม่ของช้าง | โครงการพัฒนาด่านชายแดนช่องจอม | โครงการพัฒนาสนามบินสุรินทร์ำภักดีฯ
© องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร.0-445-1197-5