Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการพัฒนาสนามบินสุรินทร์ภักดี

วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเปิดเส้นทางการคมนาคมทางอากาศในปี ๒๕๕๖ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การลงทุน และเป็นประตูสู่อาเซียนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
๒.๒ เพื่อเป็นศูนย์กลางการบินในอีสานใต้ ส่งนักท่องเที่ยวสู่กัมพูชา เวียดนาม และภูมิภาคต่างๆ
๒.๓ เพื่อเป็นสนามบินของท้องถิ่น บริหารโดยหลักการบริการสาธารณะ
๒.๔ เพื่อเป็นการสร้างงานและกระจายรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
 
ระบบบริหารจัดการ
สนามบินสุรินทร์ภักดี  เกิดจากแนวคิดและการร่วมมือของบุคคลหลายฝ่าย  เพื่อให้จังหวัดมีศักยภาพในด้านคมนาคมทางบกและทางอากาศ  มีถนนในสภาพดีเชื่อมโยงทุกภาค  มีทางรถไฟที่สะดวกสบาย  การเปิดสนามบินพาณิชย์ที่ผ่านมาเป็นการเพิ่มความสามารถ  เพื่อรองรับกับการทองเที่ยว  การพาณิชย์  เศรษฐกิจ  ความสัมพันธ์กับกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งเชื่อมต่อไปยังด่านชายแดนถาวรช่องจอมและเป็นก้าวใหม่อีกกิจกรรมหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  ที่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ต่อท้องถิ่นในภารกิจขนาดใหญ่  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  เข้าไปดำเนินการในส่วนการบริหารท่าอากาศยาน  สนามบินสุรินทร์ภักดี  โดยเปิดบริการในวันที่  ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ รองรับเทศกาลงานช้างสุรินทร์  ทำการบินโดยสารสายการบินแอร์อันดามัน  จนถึงเดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๖  สายการบินแอร์อันดามัน  ได้หยุดให้บริการเนื่องจากประสบภาระการขาดทุนจากการให้บริการการบินในเส้นทางอื่น

การขอรับการสนับสนุนงปประมาณ
เพื่อเตรียมการและรองรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และข้าราชการ ประชาชนทั่วไปที่จะใช้การเดินทางโดยเครื่องบินที่จังหวัดสุรินทร์ให้ได้รับความสะดวก มีความปลอดภัย และประทับใจในการเดินทาง จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น และสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้
๑. จัดซื้อรถดับเพลิงอากาศยาน  จำนวน ๑ คัน                   เงิน   ๑๔,๐๐๐,๐๐๐    บาท
๒. ติดตั้งระบบไฟสนามบิน                                                    เงิน   ๒๕,๐๐๐,๐๐๐    บาท
๓. ก่อสร้างถนน ลานจอดรถ คสล.และรั้ว                            เงิน    ๓,๙๐๐,๐๐๐      บาท
๔. จัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธแบบ X-RAY ๑๐๐ × ๑๐๐ cm    เงิน    ๓,๗๐๐,๐๐๐     บาท
๕. จัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธแบบ X-RAY ๖๐ × ๔๐ cm          เงิน    ๒,๖๐๐,๐๐๐     บาท
๖. จัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธแบบประตู                                    เงิน      ๔๐๐,๐๐๐       บาท
๗. จัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธแบบมือถือ  ๓  เครื่อง                เงิน       ๙๐,๐๐๐        บาท
๘. จัดซื้อชุดผจญเพลิง  จำนวน ๔ ชุด                                  เงิน      ๓๒๐,๐๐๐       บาท
๙. จัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง                                         เงิน ๗๖,๕๐๐,๐๐๐    บาท
๑๐.ก่อสร้างรันเวย์เพิ่มเติม                                                     เงิน   ๑๓,๕๐๐,๐๐๐   บาท
รวมทั้งสิ้น                                                    ๑๔๖,๑๑๐,๐๐๐     บาท
การให้บริการหลังจากหยุดบินในเชิงพาณิชย์
แม้ว่าสนามบินสุรินทร์ภักดีจะหยุดให้บริการในเชิงพาณิชย์แล้วก็ตาม  แต่ยังคงให้บริการแก่เครื่องบินของทางราชการและภาคเอกชนที่มีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติภารกิจในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงมาโดยตลอด  ดังนี้
ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน ๒๕ ครั้ง เช่น รีบเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี, สมเด็จพระพุฒาจารย์  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช,  รองนายกรัฐมนตรี 
(นายสุวัจน์    ลิปตพัลลภ)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
ประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชัยชิดชอบ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม(พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดีรก
รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการเกษตรและสหกรณ์(นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) (นายศุภชัย โพธิ์สุก) และคณะกรรมการตรวจสอบและจัดมาตรตราฐานการบินกองทัพบก

**********************************************************

* Download เอกสารแสดงรายละเอียด โครงการพัฒนาสนามบินสุรินทร์ภักดี ได้   

คลิ๊กที่นี้
* Download เอกสารแสดงรายละเอียด ผังการขยายสนามบินสุรินทร์ภักดีได้    คลิ๊กที่นี้

 

 

กลับด้านบน | โครงการพัฒนาโลกใหม่ของช้าง | โครงการพัฒนาด่านชายแดนช่องจอม | โครงการพัฒนาสนามบินสุรินทร์ำภักดีฯ
© องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร.0-445-1197-5