ฝ่ายนิติบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
     
นางสาวธนิสร  มหรรทัศนพงศ์
นางธัญพร มุ่งเจริญพร
นายวีรศักดิ์ โอกาสด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
           
p4

นายพิชิต สายแสงจันทร์
ส.อบจ.อ.เมือง เขต 1

นายเจษฎา บุญสุข
ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2


ส.อบจ.อ.เมือง เขต 3

นางมยุรา  เขียวหวาน
ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4


ส.อบจ.อ.เมือง เขต 5

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ส.อบจ.อ.เมือง เขต 6

lim2

นางสาวพัทธนันท์ อมรกาญจนวัฒน์
ส.อบจ.อ.เมือง เขต 7


ส.อบจ.อ.ปราสาท เขต 1

นางจิราพร ชมบุญ
ส.อบจ.อ.ปราสาท เขต 2

นายวีรวัฒน์ ศรีศรยุทธ
ส.อบจ.อ.ปราสาท เขต 3

นางสาวพรนภา ธีระวงศ์ไพศาล
ส.อบจ.อ.ปราสาท เขต 4

นายลิมปิชัย อัครวงศ์ไชย
ส.อบจ.อ.ศีขรภูมิ เขต 1


ส.อบจ.อ.ศีขรภูมิ เขต 2

นางสาวฟารียา ประธาน
ส.อบจ.อ.ศีขรภูมิ เขต 3

นางสาวชไมพร ประธาน
ส.อบจ.อ.ศีขรภูมิ เขต 4

นางสาววราลักษณ์ แซ่ตัง
ส.อบจ.อ.สังขะ เขต 1


ส.อบจ.อ.สังขะ เขต 2

นางศรินรัตน์ เตียวเจริญโสภา
ส.อบจ.อ.สังขะ เขต 3

นางสุรีย์ จุไรวรรณสุทธิ
ส.อบจ.อ.ท่าตูม เขต 1

นายสมัชชา  ร่วมพัฒนา
ส.อบจ.อ.ท่าตูม เขต 2


ส.อบจ.อ.รัตนบุรี เขต 1

นายพรเทพ พูนศรีธนากูล
ส.อบจ.อ.รัตนบุรี เขต 2

นางสาวธวัลรัตน์ ชัยกิจยิ่งเจริญ
ส.อบจ.อ.ชุมพลบุรี เขต 1

นายสุขี ลุนนู
ส.อบจ.อ.ชุมพลบุรี เขต 2

นายศิริชัย ตันติรัตนานนท์
ส.อบจ.อ.กาบเชิง เขต 1

นางสาวธชษร วัฒนนพเก้ากุล
ส.อบจ.อ.กาบเชิง เขต 2

นายวีรศักดิ์ โอกาสดี
ส.อบจ.อ.จอมพระ เขต 1

นายอุทัย  ละม่อมพร้อม
ส.อบจ.อ.จอมพระ เขต 2

นายเอกชัย    สุธรรม
ส.อบจ.อ.สำโรงทาบ

นายนิรันดร์   เจริญพันธ์
ส.อบจ.อ.สนม

นายวุฒิโชค  เนื้อกล้า
ส.อบจ.อ.ลำดวน

นายคมศักดิ์  แซ่เตียว
ส.อบจ.อ.บัวเชด


ส.อบจ.อ.พนมดงรัก

นางสาวธนิสร  มหรรทัศนพงศ์
ส.อบจ.อ.ศรีณรงค์


ส.อบจ.อ.เขวาสินรินทร์


ส.อบจ.อ.โนนนารายณ์