องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
ʶԵԡ
Untitled Document
Ѻ˹ѡ
ӴѺ Ǣ͢
1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
2 จัดซื้อรถชมวิว ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
3 ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ชั้นพื้นทางเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รหัสสายทาง สร.ถ.10145
4 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล
5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
6 จัดซื้อต้นไม้และปุ๋ยคอกเพื่อใช้ในโครงการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
7 จัดซื้อพลาสติกปูสระน้ำ ความหนา 1.25 มม. พร้อมติดตั้ง ขนาดพื้นที่ 13,500 ตารางเมตร
8 จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งระบบเสียงในลานแสดง
9 จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งระบบเสียงในลาดแสดง
10 โครงการก่อสร้างฐานและรูปปั้นพระอินทร์ทรงช้าง 3 เศียร
11 จ้างเหมาขนและกำจัดขยะอันตรายโดยวิธีการฝังกลบตามหลักวิชาการ
12 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 81 4237 สุรินทร์
13 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 38 รายการ
14 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 38 รายการ
15 ซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3 รายการ
16 จัดซื้อวัสดุทำลานพักคอย และอิฐบังแอร์ ภายในโครงการโลกของช้าง
17 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 74 รายการ
18 โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุกซ่อมสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
19 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลาง จำนวน 34 โครงการ
20 โครงการ จัดการขยะอันตราย
21 โครงการจ้างซ่อมแซมอาคารที่เสียหายเนื่องจากวาตภัย
22 โครงการจ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 14 ชุด
23 ก่อสร้างระบบสูบน้ำหอถังสูง ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
24 โครงการก่อสร้างซุ้มหญ้าคา
25 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างโดมครอบลานแสดงช้าง (เดิม) ภายในโครงการโลกของช้าง
26 โครงการก่อแสร้างป้ายศูนย์คชศึกษากำเนิดโลกของช้าง
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีด โดยวิธี Pavement ln-place recycling รหัสสายทางสร.ถ.10006
28 โครงการซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
29 โครงการซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านชาวกูยและห้องน้ำ (ภายในโครงการโลกของช้าง)
30 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
31 การจัดซื้อรถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน
32 โครงการจัดซื้อวัสดุ ทำระบบน้ำท่อส่งน้ำ ภายในโครงการ โลกของช้าง
33 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 87 รายการ
34 จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 23 รายการ
35 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
36 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านร่มราษฏร์
37 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
38 ซ่อมแซมพื้นห้องภายในบริเวณกองคลัง และติดตั้งแผงกันแดด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
39 โครงการซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
40 จัดซื้อวัสดุหินคลุก จำวน 268 ลบ.ม. พร้อมขนส่ง
41 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์เครื่องจักรกล
42 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในทัณฑสถานเปิดโคกตาบัน
43 ซ่อมแซมหอประชุมอเนกประสงค์อำเภอสนม และสะพานแขวนหนองสนม จังหวัดสุรินทร์
44 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ
45 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place recycling
47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 80 พรรษา
48 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล เพื่อใช้ภายในศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ภายในวงเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
49 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 2568 สร. รหัสพัสดุ 006-47-0007 จำนวน 18 รายการ
50 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาบังแดด
51 จัดซื้อวัสดุหล่อลื่นรถยนต์และเครื่องจักรกล จำนวน 9 รายการ
52 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10025
53 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10049
54 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10086
55 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10037
56 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ. 10062
57 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทางหลวง สร.ถ.10061
58 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้จัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562
59 จ้างเหมาจัดขบวน “ขบวนโลกของช้าง Elephant World” ในโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์
60 จ้างจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์
61 จ้างเหมาจัดขบวน “ขบวนธงชาติไทย” ในโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์
62 จ้างเหมาจัด “ขบวนกำเนิดงานคล้องช้างสุรินทร์” ในโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์
63 จ้างประดับตกแต่งสถานที่ ในโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2562
64 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10123
65 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10086
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ˹ҶѴ
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
  • ปรับปรุ่ง
  •  ټǵ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010