องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง
การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ʶԵԡ
Untitled Document
Ѻ˹ѡ
ӴѺ Ǣ͢
1 โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงพื้น จำนวน 3 รายการ
2 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3
3 โครงก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องสุขา
4 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกองการศึกษาและวัฒนธรรม
5 โครงการ ซ่อมผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง สรถ.10066
6 โครงการจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านวารไพรศรี-บ้านหนองคู ตำบลหนองสนิท, ลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 โครงการ
7 โครงการต่อเติม อาคารหอประชุมอำเภอจอมพระ
8 ก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องสุขา
9 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมอาคารสถานที่เพื่อเป็นที่พักคนป่วย
10 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ
11 โครงการปรับปรุงกำแพงรั้ว ยาว 190 เมตร
12 โครงการก่อสร้างสะพานเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก
13 โครงการจ้างเหมาขนและกำจัดขยะอันตรายโดยวิธีการฝังกลบตามหลักวิชาการน้ำหนักไม่น้อยกว่า 19 ตัน
14 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
15 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี.
16 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการผู้บริหาร เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ และบริเวณด้านหน้าห้องผู้บริหารชั้น 2
17 โครงการจ้างจัดทำแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว
18 โครงการจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สร.ถ.10064
19 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านยางชุม ? บ้านกระเบื้องใหญ่
20 โครงการ จัดจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านยางชุม ? บ้านกระเบื้องใหญ่
21 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
22 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล 5 แห่ง
23 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี.
24 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง สร.ถ. 10064
25 จ้างซ่อมแซมทาสีอาคารภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
26 โครงการ จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
27 โครงการ ซ่อมแซมอาคารที่เสียหายเนื่องจากวาตภัยบริเวณภายในโครงการโลกของช้าง
28 โครงการซ่อมแซมศาลาที่พัก 6 หลังหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
29 ซ่อมแซมห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
30 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 84 รายการ
31 ซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดสุรินทร์
32 โครงการซ่อมแซมใต้อาคารอัฒจันทร์
33 จ้างจัดหาจอแสดงภาพแบบอิเล็กโทรนิกส์ เพื่อแสดงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
34 โครงการจัดจ้างทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
35 จัดจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ในการประมวลผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
36 จัดจ้างป้ายติดประกาศและป้ายนับคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งฯ
37 จัดจ้างทำตรายางสำหรับใช้ในการประทับบัตรเลือกตั้งฯ
38 จัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการบอกแสดงที่เลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
39 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 29 รายการ
40 โครงการจัดจ้างทำวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ
41 จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,360 หน่วย
42 จัดซื้อวัสดุหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และเครื่องจักรกล จำนวน 6 รายการ
43 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำพื้นเวทีและฉากกำแพงเมือง จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2563
44 การจ้างจัดทำป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 50 ป้าย
45 จัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
46 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ
47 จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ จำนวน 3 รายการ
48 โครงการซ่อมแซมอาคารสนามแสดงช้าง
49 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
50 จัดซื้อรถชมวิว ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
51 ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ชั้นพื้นทางเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รหัสสายทาง สร.ถ.10145
52 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล
53 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
54 จัดซื้อต้นไม้และปุ๋ยคอกเพื่อใช้ในโครงการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
55 จัดซื้อพลาสติกปูสระน้ำ ความหนา 1.25 มม. พร้อมติดตั้ง ขนาดพื้นที่ 13,500 ตารางเมตร
56 จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งระบบเสียงในลานแสดง
57 จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งระบบเสียงในลาดแสดง
58 โครงการก่อสร้างฐานและรูปปั้นพระอินทร์ทรงช้าง 3 เศียร
59 จ้างเหมาขนและกำจัดขยะอันตรายโดยวิธีการฝังกลบตามหลักวิชาการ
60 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 81 4237 สุรินทร์
61 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 38 รายการ
62 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 38 รายการ
63 ซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3 รายการ
64 จัดซื้อวัสดุทำลานพักคอย และอิฐบังแอร์ ภายในโครงการโลกของช้าง
65 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 74 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ˹ҶѴ
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
KM
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
  • ปรับปรุ่ง
  •  ټǵ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010