องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง
ʶԵԡ
Untitled Document
Ѻ˹ѡ
ӴѺ Ǣ͢
1 จ้างซ่อมแซมทาสีอาคารภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
2 โครงการ จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
3 โครงการ ซ่อมแซมอาคารที่เสียหายเนื่องจากวาตภัยบริเวณภายในโครงการโลกของช้าง
4 โครงการซ่อมแซมศาลาที่พัก 6 หลังหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ซ่อมแซมห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
6 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 84 รายการ
7 ซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดสุรินทร์
8 โครงการซ่อมแซมใต้อาคารอัฒจันทร์
9 จ้างจัดหาจอแสดงภาพแบบอิเล็กโทรนิกส์ เพื่อแสดงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
10 โครงการจัดจ้างทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
11 จัดจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ในการประมวลผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
12 จัดจ้างป้ายติดประกาศและป้ายนับคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งฯ
13 จัดจ้างทำตรายางสำหรับใช้ในการประทับบัตรเลือกตั้งฯ
14 จัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการบอกแสดงที่เลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง
15 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 29 รายการ
16 โครงการจัดจ้างทำวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ
17 จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,360 หน่วย
18 จัดซื้อวัสดุหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และเครื่องจักรกล จำนวน 6 รายการ
19 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำพื้นเวทีและฉากกำแพงเมือง จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2563
20 การจ้างจัดทำป้ายประกาศ/ประชาสัมพันธ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 50 ป้าย
21 จัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
22 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ
23 จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ จำนวน 3 รายการ
24 โครงการซ่อมแซมอาคารสนามแสดงช้าง
25 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
26 จัดซื้อรถชมวิว ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
27 ก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ชั้นพื้นทางเดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รหัสสายทาง สร.ถ.10145
28 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล
29 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
30 จัดซื้อต้นไม้และปุ๋ยคอกเพื่อใช้ในโครงการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
31 จัดซื้อพลาสติกปูสระน้ำ ความหนา 1.25 มม. พร้อมติดตั้ง ขนาดพื้นที่ 13,500 ตารางเมตร
32 จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งระบบเสียงในลานแสดง
33 จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งระบบเสียงในลาดแสดง
34 โครงการก่อสร้างฐานและรูปปั้นพระอินทร์ทรงช้าง 3 เศียร
35 จ้างเหมาขนและกำจัดขยะอันตรายโดยวิธีการฝังกลบตามหลักวิชาการ
36 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 81 4237 สุรินทร์
37 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 38 รายการ
38 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 38 รายการ
39 ซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3 รายการ
40 จัดซื้อวัสดุทำลานพักคอย และอิฐบังแอร์ ภายในโครงการโลกของช้าง
41 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 74 รายการ
42 โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุกซ่อมสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
43 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลาง จำนวน 34 โครงการ
44 โครงการ จัดการขยะอันตราย
45 โครงการจ้างซ่อมแซมอาคารที่เสียหายเนื่องจากวาตภัย
46 โครงการจ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 14 ชุด
47 ก่อสร้างระบบสูบน้ำหอถังสูง ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
48 โครงการก่อสร้างซุ้มหญ้าคา
49 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างโดมครอบลานแสดงช้าง (เดิม) ภายในโครงการโลกของช้าง
50 โครงการก่อแสร้างป้ายศูนย์คชศึกษากำเนิดโลกของช้าง
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีด โดยวิธี Pavement ln-place recycling รหัสสายทางสร.ถ.10006
52 โครงการซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
53 โครงการซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านชาวกูยและห้องน้ำ (ภายในโครงการโลกของช้าง)
54 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
55 การจัดซื้อรถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน
56 โครงการจัดซื้อวัสดุ ทำระบบน้ำท่อส่งน้ำ ภายในโครงการ โลกของช้าง
57 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 87 รายการ
58 จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 23 รายการ
59 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
60 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านร่มราษฏร์
61 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
62 ซ่อมแซมพื้นห้องภายในบริเวณกองคลัง และติดตั้งแผงกันแดด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
63 โครงการซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
64 จัดซื้อวัสดุหินคลุก จำวน 268 ลบ.ม. พร้อมขนส่ง
65 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์เครื่องจักรกล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ˹ҶѴ
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
KM
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
  • ปรับปรุ่ง
  •  ټǵ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010