องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง
การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ʶԵԡ
Untitled Document
Ѻ˹ѡ
ӴѺ Ǣ͢
1 โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่องานหรือรับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
2 โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และอาคารฟิตเนสภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา
3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 โครงการ
4 โครงการจ้างปรับปรุงห้องพยาบาลใกล้ที่ทำงานใกล้ใจ
5 จัดซื้อรถเทรลเลอร์ลากจูง ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน
6 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (จุดที่ 2)
7 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
8 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ
9 โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สร.ถ.10130
10 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคากลาง
11 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคากลาง
12 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคากลาง
13 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 โครงการ
14 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 โครงการ
15 ก่อสร้างสนามสเก็ตบอร์ด
16 โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10074
17 โครงการค่าจ้างออกแบบก่อสร้างน้ำพุ
18 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10173
19 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10013
20 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10092
21 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10089
22 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านเขาโต๊ะ ตำบลบักได
23 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10036
24 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10023
25 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10159
26 โครงการก่อสร้างโดมครอบสนามบาสเก็ตบอล
27 โครงการจัดจ้างทำความสะอาดบริเวณขนส่งอำเภอปราสาท
28 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
29 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในอาคารและรอบนอกอาคารสำนักงาน
30 โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงพื้น จำนวน 3 รายการ
31 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3
32 โครงก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องสุขา
33 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกองการศึกษาและวัฒนธรรม
34 โครงการ ซ่อมผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง สรถ.10066
35 โครงการจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านวารไพรศรี-บ้านหนองคู ตำบลหนองสนิท, ลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 โครงการ
36 โครงการต่อเติม อาคารหอประชุมอำเภอจอมพระ
37 ก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องสุขา
38 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมอาคารสถานที่เพื่อเป็นที่พักคนป่วย
39 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ
40 โครงการปรับปรุงกำแพงรั้ว ยาว 190 เมตร
41 โครงการก่อสร้างสะพานเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก
42 โครงการจ้างเหมาขนและกำจัดขยะอันตรายโดยวิธีการฝังกลบตามหลักวิชาการน้ำหนักไม่น้อยกว่า 19 ตัน
43 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
44 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี.
45 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการผู้บริหาร เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ และบริเวณด้านหน้าห้องผู้บริหารชั้น 2
46 โครงการจ้างจัดทำแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว
47 โครงการจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สร.ถ.10064
48 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านยางชุม ? บ้านกระเบื้องใหญ่
49 โครงการ จัดจ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านยางชุม ? บ้านกระเบื้องใหญ่
50 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
51 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล 5 แห่ง
52 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี.
53 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง สร.ถ. 10064
54 จ้างซ่อมแซมทาสีอาคารภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
55 โครงการ จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
56 โครงการ ซ่อมแซมอาคารที่เสียหายเนื่องจากวาตภัยบริเวณภายในโครงการโลกของช้าง
57 โครงการซ่อมแซมศาลาที่พัก 6 หลังหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
58 ซ่อมแซมห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
59 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 84 รายการ
60 ซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดสุรินทร์
61 โครงการซ่อมแซมใต้อาคารอัฒจันทร์
62 จ้างจัดหาจอแสดงภาพแบบอิเล็กโทรนิกส์ เพื่อแสดงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
63 โครงการจัดจ้างทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
64 จัดจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ในการประมวลผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
65 จัดจ้างป้ายติดประกาศและป้ายนับคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งฯ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ˹ҶѴ
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
KM
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
  • ปรับปรุ่ง
  •  ټǵ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010