งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 กันยายน 2561
2 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.
3 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
4 ประกาศเปิดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
5 การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี 2561
6 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
7 เลื่อนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
8 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น.
9 ด้วยกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาฯ ได้มติกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
11 สรุปผลรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
12 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2
13 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
15 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
16 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
17 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.
18 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559
19 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
20 การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
21 การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
22 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
23 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ 3
24 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.
25 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 14.๐๐ น.
26 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
27 การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
28 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
29 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
30 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และสรุปผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐0 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
31 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ชั้น 2)
32 ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2559
33 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘
34 สรุปผลรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
35 ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
36 สรุปผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘
37 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 กันยายน 2558
38 ประชาสัมพันธ์ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559
39 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 กันยายน 2558
40 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1
41 ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
42 การเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
43 เปลี่ยนแปลงเวลาประชุมสภาฯ
44 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558
45 ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2558
46 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1
47 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1
48 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 5
49 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 6
50 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 4
1 2 หน้าถัดไป
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010