องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมจัดงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  24 – 25  กันยายน  2562 ณ บริเวณปะรำพิธีอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงคจางวาง  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 จำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลอดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
2 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง จำนวน 3 ชุด
3 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ศาลากลางน้ำ) และอาคารชมทัศนียภาพ สวน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา Para Asphaltic Concrete
6 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 หลัง
8 จ้างผลิตสื่อแอนิเมชั่น ประชาสัมพันธ์โครงการ โลกของช้าง (Elephant World)
9 จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง จำนวน 3 ชุด
10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 6 รายการ
11 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน
12 โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางธรรมชาติ (Para soil cement) สายบ้านร่มราษฎร์
13 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place recycling สายบ้านภูมิคดี
14 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place recycling สายบ้านปราสาท
15 ครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place recycling สายบ้านนารุ่ง
16 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place recycling สายบ้านเทพอุดม
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยราช
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10172
20 โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน ณ สวนสาธารณะบ้านหนองกง (เฟสที่ 1)
22 การจัดซื้อวัสดุซ่อมสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 รายการ
23 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling สายบ้านหนองม้า
24 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling สายบ้านหนองเทพ
25 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling สายบ้านหนองกุง
26 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling สายบ้านศิริถาวร
27 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling สายบ้านศรีมงคล
28 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Asphat hotmix In – place recycling รหัสสาย ทาง สร.ถ.10098
29 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Asphat hotmix In – place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10028
30 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling สายบ้านชำปะโต
31 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling สายบ้านฉันเพล
32 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling สายบ้านขุน
33 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling สายบ้านแกน้อย
34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสวาย หมู่ที่ 2 ตำบลเป็นสุข
35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่
36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านการพระ
37 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10066
38 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling รหัสสายทาง โคกพอก
39 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – place recycling รหัสสายทางสร.ถ. 10042
40 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง สร.ถ.10074
41 โครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางธรรมชาติ (Para soil cement) รหัสสายทาง สร.ถ.10146
42 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place recycling สายบ้านนิคม
43 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place recycling สายบ้านโคกยาง
44 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10173
45 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10164
46 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธีPavement In-Place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10085
47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านขวาว
48 ค่าจ้างติดตั้งจอ LED และกล้องวีดิทัศน์ถ่ายทอดสดพร้อมขนส่งและรื้อถอน เพื่อชมวีดิทัศน์ประมวลภาพสถานการณ์น้ำและปัญหาภัยแล้ง
49 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง สรถ.10081 สายแยกทางหลวง 2077
50 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง สรถ.10085
1 2 3 4 หน้าถัดไป
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010