งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10075
2 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10028
3 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านทัพกระบือใหม่
4 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10127
5 ด้วยกองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ส่งประกาศ เรื่อง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบัว
6 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10136
7 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยกทางหลวง 226
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดภูมิทัศน์ ภายในโครงการโลกของช้าง
9 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (วิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านนิคม 2
10 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (วิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านภูมินิยม
11 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (วิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองเมธี
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดภูมิทัศน์
13 โครงการซ่อมแซมห้องที่ใช้ทดสอบวัสดุ
14 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในโครงการโลกของช้าง
15 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงช้างชรา จำนวน 5 หลัง
16 โครงการก่อสร้างบ้านช้างชรา ภายในบริเวณศูนย์คชศึกษา
17 ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
19 โครงการจัดภูมิทัศน์ ภายในโครงการโลกของช้าง
20 โครงการจัดภูมิทัศน์ ภายในโครงการโลกของช้า
21 เรื่อง โครงการตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๗ โครงการ
22 เรื่อง จ้างทำอาหาร (ข้าวกล่อง)
23 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
24 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
25 การเผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านทัพกระบือใหม่
27 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10127 บ้านน้อย เชื่อมติดต่อบ้านราม
28 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบัว
29 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10136 บ้านโคกจ๊ะ
30 จัดซื้อผ้าร่มพร้อมติดตั้ง เพื่อติดตั้ง ณ สนามแสดงช้าง ภายในศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง
31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารพิพิธภัณฑ์
32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร OTOP
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมร้านค้า จำนวน 17 ห้อง
34 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านนิคม 2
35 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านหนองเมธี
36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโค๊กจ๊ะ
37 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านภูมินิยม
38 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 167 รายการ
39 ต่อเติมร้านค้าจำนวน 17 ห้อง
40 การจัดซื้อวัสดุหินคลุกปริมาตรหินคลุก 8,498 ลูกบาศก์เมตร
41 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรกล จำนวน 60 รายการ
42 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-6411
43 การประมูลเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาตลาดและก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังบนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สร 904
44 โครงการจัดซื้อหินคลุก จำนวน 8,498 ลูกบาศก์เมตร
45 การจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
46 จ้างออกแบบการจัดแสดงภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ โครงการโลกของช้าง (Elephant world)
47 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงและใช้ในงานจัดเตรียมสถานที่จัดงาน
48 ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
49 การเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
50 โครงการจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้าถัดไป
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010