รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 โครงการจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561
2 โครงการจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและปุ๋ย
3 โครงการ จัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 17 รายการ
4 โครงการจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 จ้างเหมาจัดขบวนแห่ “ขบวนศาสนา”
5 โครงการจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 จ้างเหมาจัดขบวนแห่ “สถาบันชาติ”
6 โครงการจ้างเจ้าของช้างพร้อมควาญช้างเข้าร่วมโครงการ “โลกของช้าง” (Elephant World) จำนวน ๒๐ เชือก ระยะเวลาจำนวน ๓ เดือน
7 โครงการจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561
8 เรื่องโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมทางโครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยางปกติ
9 การจัดซื้อวัสดุหินคลุกปริมาตรหินคลุก 10,198 ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนส่งยังสายทาง จำนวน 15 สายทาง
10 โครงการจัดจ้างตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ
11 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
12 เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าจัดหารถบรรทุก 6 ล้อ
13 จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก
14 ประกาศ เรื่อง จ้างติดตั้งเต็นท์โค้ง ขนาด 10x20 เมตร พร้อมผ้าล้อมฝ้าเพดาน
15 จ้างทำอาหาร (ข้าวกล่อง)
16 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องจักรกล ได้แก่ รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ด-0350 สร. รหัสพัสดุ 015-38-0003
17 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
18 ขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
19 โครงการปรับซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
20 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการโลกของช้าง (ร้านค้าและร้านอาหาร)
21 โครงการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่องาน หรือขอรับบริการ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดสุรินทร์
23 โครงการจ้างจัดและประดับแตกต่างสถานที่ งานวันช้างไทย ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหัวข้อการจัดงาน “วันช้างไทย” ประจำปี 2561
24 โครงการจัดซื้ออาหารช้าง ในการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในหัวข้อ การจัดงาน “วันช้างไทย” ประจำปี 2561
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา Para asphaltic concrete
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอมกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยกทางหลวง 24
27 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกำหนดราคากลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ
28 ขอยกเลิกบักทึกข้อความ ที่ สร 51021.1/645 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
29 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านอุดม
30 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยกทางหลวง 24
31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
32 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแผสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10120
33 โครงการงานก่อสร้างเรียงหินและปลูกหญ้า ภายในโครงการโลกของช้าง
34 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 120 รายการ
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10035
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10004
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10052
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านอุโลก ตำบลบักได – บ้านช้างหมอบ ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
39 ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการโลกของช้าง (ร้านค้าและร้านอาหาร) ภายในบริเวณโครงการโลกของช้าง (Elephant World) บ้านตากลาง ตำบลตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
40 จัดสร้างเห็ดยักษ์และกังหันลม
41 โครงการจ้างเหมาจัดสวน ภายในโครงกรโลกของช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
42 เรื่อง โครงการจัดทำอาหาร (ข้าวกล่อง)
43 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10052
44 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้โครงการโลกของช้าง (ร้านค้าและร้านอาหาร)
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแผสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Asphalt Hotmix In Place Recycling
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านหนองคู
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักชาวกวย จำนวน 4 หลัง
48 จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์เครื่องจักรกล
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลิกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10095
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลิกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10084
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้าถัดไป
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010