การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
2 ขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
3 โครงการปรับซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
4 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการโลกของช้าง (ร้านค้าและร้านอาหาร)
5 โครงการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่องาน หรือขอรับบริการ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดสุรินทร์
7 โครงการจ้างจัดและประดับแตกต่างสถานที่ งานวันช้างไทย ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหัวข้อการจัดงาน “วันช้างไทย” ประจำปี 2561
8 โครงการจัดซื้ออาหารช้าง ในการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในหัวข้อ การจัดงาน “วันช้างไทย” ประจำปี 2561
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา Para asphaltic concrete
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอมกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยกทางหลวง 24
11 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกำหนดราคากลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ
12 ขอยกเลิกบักทึกข้อความ ที่ สร 51021.1/645 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
13 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านอุดม
14 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยกทางหลวง 24
15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแผสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10120
17 โครงการงานก่อสร้างเรียงหินและปลูกหญ้า ภายในโครงการโลกของช้าง
18 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 120 รายการ
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10035
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10004
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10052
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านอุโลก ตำบลบักได – บ้านช้างหมอบ ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการโลกของช้าง (ร้านค้าและร้านอาหาร) ภายในบริเวณโครงการโลกของช้าง (Elephant World) บ้านตากลาง ตำบลตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 จัดสร้างเห็ดยักษ์และกังหันลม
25 โครงการจ้างเหมาจัดสวน ภายในโครงกรโลกของช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
26 เรื่อง โครงการจัดทำอาหาร (ข้าวกล่อง)
27 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10052
28 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้โครงการโลกของช้าง (ร้านค้าและร้านอาหาร)
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแผสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Asphalt Hotmix In Place Recycling
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านหนองคู
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักชาวกวย จำนวน 4 หลัง
32 จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์เครื่องจักรกล
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลิกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10095
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลิกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10084
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลิกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10031
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสสายทาง สร.ถ.10074
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สร.ถ.10147 สายบ้านอีแฮด
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10052 สายบ้านกระน๊อบ
39 ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10120
40 ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10004
41 ซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สร.ถ. 10035 บ้านตาแอก ตำบลบ้านจารย์
42 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านอู่โลก ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก – บ้านช้างหมอบ
43 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร และนอกอาคาร อาคารกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อาคารกองช่าง และอาคาร OTOP
44 ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
45 ประกวดราคาซื้อค่าจัดหารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ
46 การเผยแพร่ข่าวสารราคากลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
47 จัดจ้างแสดงภาพพระราชประวัติ, ภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
48 โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.100087
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10121
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้าถัดไป
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010