องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
ʶԵԡ
Untitled Document
Ѻ˹ѡ
ӴѺ Ǣ͢
1 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
3 ประกาศ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ
4 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศงดการให้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)
5 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
6 ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19)
7 ประชาสัมพันธ์รายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิค - 19)
8 ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลาสถานที่ดำเนินการสรรหา
10 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำความดี "วันทำความสะอาดใหญ่" (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 3
11 แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากสิ่งเหลือใช้ในชุมชน
12 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงโคกกลัน
13 จำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
14 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”
15 ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันประกวดภาพถ่ายโครงการโลกของช้าง ประเภท photo rush
16 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
17 ขอแจ้งพื้นที่ในการถ่ายภาพ สำหรับผู้เข้าแข่งขัน ทั้ง 2 ประเภท
18 รายชื่อผู้สมัครโครงการประกวดถ่ายภาพโลกของช้างแบบphoto rush
19 รายชื่อผู้สมัครโครงการประกวดถ่ายภาพโลกของช้างแบบ super shot
20 โครงการประกวดภาพถ่าย
21 โครงการประกวดถ่ายภาพโครงการโลกของช้าง
22 ประกาศเปิดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมการสาธิตชุดความรู้ทำมาหากิน
23 การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิค 19
24 ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7)
25 หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. 2563
26 ประกาศเปิดการให้บริการกิจกรรมรำตะบองและกิจกรรมเต้นแอโรบิค
27 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563
28 เปิดการให้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
29 การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2519
30 ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค 19)
31 สื่อประชาสัมพันธ์ เพลงต้านโควิค 19 และภาพประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
32 คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ปิดการใช้สถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
34 มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก
35 งดการให้บริการกิจกรรมรำตะบอง และกิจกรรมเต้นแอโรบิค ตามโครงการออกกำลังกายและนันทนาการสำหรับประชาชนจังหวัดสุรินทร์
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ปิดการใช้สถานที่เป็นการชั่วคราว
37 หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
38 โครงการ 5 ส ณ สวนสุขภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าฯ
39 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (coronavirus Disease) 2019 (COVID - 19)
40 การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (covid - 19)
41 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
42 ประกาศปิดบริการศูนย์คชศึกษาเป็นการชั่วคราว
43 ประกาศยกเลิกการจัดงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยประจำปี 2563
44 ประกาศงดการให้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
45 ยกเลิกการจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2563
46 แจ้งข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินที่เสียชีวิตไม่เกิน 6 ชั่วโมง ให้ศูนย์ดวงตาสภาการชาดไทย
47 ประกาศยกเลิศการจัดกิจกรรมโครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2563
48 โครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563
49 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
50 ประชาสัมพันธ์รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 รูปแบบ
51 แบบไฟล์ประชาสัมพันธ์โครงการจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2563 แบบ QRCODE
52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลาสถานที่ดำเนินการสรรหา
53 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
54 จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2563
55 งดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้บริการตามโครงการโลกของช้าง
56 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
57 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2562
58 โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน
59 การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
60 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563
61 ผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562
62 งานประเพณีแซนโฏนตา ประจำปี 2562
63 ประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 5 "การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำบลปลอดภัย"
64 ประกาศ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
65 การรับสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ˹ҶѴ
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
  • ปรับปรุ่ง
  •  ټǵ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010