งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดขบวนรถอาหารเลี้ยงช้าง ประจำปี 2561
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ครั้งที่2/2561
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานวันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดสุรินทร์
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานการแสดงช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
5 ประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
6 ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
7 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมประจำปีงบประมาณ 2562
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานวันปิยมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
10 โครงการแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางสุรินทร์และเรือนจำอำเภอรัตนบุรี ประจำปี ๒๕๖๑
11 วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
12 กิจกรรม “วันทำความสะอาดใหญ่” (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
13 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้มีความรู้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่กำหนด
14 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหลักเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
15 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
16 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายทะเบียน ที่ สร 904
17 ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครทีมเข้าร่วมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง อบจ.สุรินทร์ ประจำปี 2561
18 รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และถอดบทเรียน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ระดับโซน
19 ขอบเขตของงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ
20 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลหมายเลขทะเบียนที่ สร 904
21 มาตรการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
22 “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย”
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การรับสมัครอุปสมบทในงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหัวข้อ ประเพณีบวชนาคช้าง ประจาปี 2561
24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์พบประชาชน ประจำปี 2561
25 กิจกรรม Academy บาสเกตบอล
26 โครงการช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะทางทะเบียนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561
27 อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ “สวมเสื้อกันหนาว
28 การประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหัวข้อการจัดงาน “จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง” ประจำปี 2561
29 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสย้ายที่ทำการอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์แห่งใหม่ และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
30 การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ “สะเร็นเกมส์” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
31 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
32 รองนายกฯ พบปะประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอำเภอเมือง
33 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
34 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
35 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
36 พิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง
37 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมกราคม 2561
38 รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ออกบริการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
39 การประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
40 ขอเชิญชวนประชาชนสนับสนุนข้าวใหม่บรรจุถุงเพื่อมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่
41 รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน
42 โครงการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561
43 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา สพม. - อบจ. เกมส์ ประจำปี 256
44 พิธีสักการะพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และประกอบพิธีไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในงานสมโภชฯ ประจำปี 2560
45 งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560
46 โครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2561
47 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560
48 กิจกรรมการประกวดรถอาหารเลี้ยงช้าง ในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560
49 ข้าราชการ พนักงานในสังกัดอบจ.สุรินทร์ร่วมกันจัดอาหารเลี้ยงช้าง ในงาน “ต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560”
50 พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ในการจัดกิจกรรม “งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าถัดไป
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010