งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 โครงการแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางสุรินทร์และเรือนจำอำเภอรัตนบุรี ประจำปี ๒๕๖๑
2 วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
3 กิจกรรม “วันทำความสะอาดใหญ่” (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้มีความรู้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่กำหนด
5 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหลักเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
6 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
7 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายทะเบียน ที่ สร 904
8 ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครทีมเข้าร่วมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง อบจ.สุรินทร์ ประจำปี 2561
9 รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และถอดบทเรียน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ระดับโซน
10 ขอบเขตของงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ
11 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลหมายเลขทะเบียนที่ สร 904
12 มาตรการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
13 “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย”
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การรับสมัครอุปสมบทในงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหัวข้อ ประเพณีบวชนาคช้าง ประจาปี 2561
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์พบประชาชน ประจำปี 2561
16 กิจกรรม Academy บาสเกตบอล
17 โครงการช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะทางทะเบียนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561
18 อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ “สวมเสื้อกันหนาว
19 การประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหัวข้อการจัดงาน “จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง” ประจำปี 2561
20 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสย้ายที่ทำการอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์แห่งใหม่ และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
21 การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ “สะเร็นเกมส์” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
23 รองนายกฯ พบปะประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอำเภอเมือง
24 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
25 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
26 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
27 พิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง
28 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมกราคม 2561
29 รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ออกบริการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
30 การประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
31 ขอเชิญชวนประชาชนสนับสนุนข้าวใหม่บรรจุถุงเพื่อมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่
32 รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน
33 โครงการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561
34 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา สพม. - อบจ. เกมส์ ประจำปี 256
35 พิธีสักการะพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และประกอบพิธีไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในงานสมโภชฯ ประจำปี 2560
36 งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560
37 โครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2561
38 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560
39 กิจกรรมการประกวดรถอาหารเลี้ยงช้าง ในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560
40 ข้าราชการ พนักงานในสังกัดอบจ.สุรินทร์ร่วมกันจัดอาหารเลี้ยงช้าง ในงาน “ต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560”
41 พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ในการจัดกิจกรรม “งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560”
42 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันสตรีทบาสสเกตบอล
43 การรับสมัครทีมเข้าร่วมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง อบจ.สุรินทร์ ประจำปี 2560
44 การคืนหลักประกันสัญญา
45 การคืนหลักประกันสัญญา
46 ประกาศการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดขบวนรถอาหารเลี้ยงช้าง ประจำปี 2560
47 ประกาศ งดจัดกิจกรรมการแสดงช้างของศูนย์คชศึกษา
48 กำหนดการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๗)
49 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
50 แก้ไขประกาศกำหนดเวลาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าถัดไป
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010