องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมมหัศจรรย์งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2562  

ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2562
2 โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน
3 การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
4 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563
5 ผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562
6 งานประเพณีแซนโฏนตา ประจำปี 2562
7 ประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 5 "การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำบลปลอดภัย"
8 ประกาศ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
9 การรับสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ
10 วันทำความสะอาดใหญ่”(Big Cleaning Day) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
11 ประชาสัมพันธ์ วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
12 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม : จังหวัดสุรินทร์
13 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
14 โครงการแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางสุรินทร์ ประจำปี 2562
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
16 ขอยกเลิกประกาศ ประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้และวงกันตรึมพื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์
17 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ.2561 - 3565)
18 รับสมัครเพื่่อสรรหาและเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม
19 วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1
20 จัดโครงการโครงการฝึกอบรมการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2562 ฝึกอบรม ห้วงที่ 2 เดือนมิถุนายน 2562
21 ผลการประกวดวงโยธวาทิต ประจำปี 2562
22 โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
23 การรับสมัครขอบรรพชาอุปสมบทในงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2562
24 งานวันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ประจำปี 2562
25 การรับฟังความคิดเห็นการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
26 ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562
27 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
28 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดกันตรึมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์
29 การขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
30 โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
31 การรับสมัครวงเข้าร่วมโครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อน
32 โครงการส่งเสริมและสนุบสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
33 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กองทุนฟื้นฟูสมรรณภาพ
34 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.......
35 รับสมัครประกวดวงกันตรึมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์
36 สมัครเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต
37 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
38 สมัครเข้าร่วมการประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
39 ประชาสัมพันธ์เพจ “กองการเลือกตั้งท้องถิ่น”
40 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กองทุนฟื้นฟูสมรรณภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์
41 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
42 ตรวจสอบรายชื่อผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
1
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010