ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2519
2 ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค 19)
3 สื่อประชาสัมพันธ์ เพลงต้านโควิค 19 และภาพประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
4 คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ปิดการใช้สถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
6 มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก
7 งดการให้บริการกิจกรรมรำตะบอง และกิจกรรมเต้นแอโรบิค ตามโครงการออกกำลังกายและนันทนาการสำหรับประชาชนจังหวัดสุรินทร์
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ปิดการใช้สถานที่เป็นการชั่วคราว
9 หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
10 โครงการ 5 ส ณ สวนสุขภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าฯ
11 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (coronavirus Disease) 2019 (COVID - 19)
12 การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (covid - 19)
13 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
14 ประกาศปิดบริการศูนย์คชศึกษาเป็นการชั่วคราว
15 ประกาศยกเลิกการจัดงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยประจำปี 2563
16 ประกาศงดการให้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
17 ยกเลิกการจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2563
18 แจ้งข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินที่เสียชีวิตไม่เกิน 6 ชั่วโมง ให้ศูนย์ดวงตาสภาการชาดไทย
19 ประกาศยกเลิศการจัดกิจกรรมโครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2563
20 โครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563
21 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
22 ประชาสัมพันธ์รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 รูปแบบ
23 แบบไฟล์ประชาสัมพันธ์โครงการจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2563 แบบ QRCODE
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลาสถานที่ดำเนินการสรรหา
25 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
26 จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2563
27 งดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้บริการตามโครงการโลกของช้าง
28 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
29 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2562
30 โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน
31 การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
32 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563
33 ผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562
34 งานประเพณีแซนโฏนตา ประจำปี 2562
35 ประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 5 "การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำบลปลอดภัย"
36 ประกาศ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
37 การรับสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ
38 วันทำความสะอาดใหญ่”(Big Cleaning Day) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
39 ประชาสัมพันธ์ วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
40 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม : จังหวัดสุรินทร์
41 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
42 โครงการแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางสุรินทร์ ประจำปี 2562
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
44 ขอยกเลิกประกาศ ประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้และวงกันตรึมพื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์
45 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ.2561 - 3565)
46 รับสมัครเพื่่อสรรหาและเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม
47 วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1
48 จัดโครงการโครงการฝึกอบรมการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2562 ฝึกอบรม ห้วงที่ 2 เดือนมิถุนายน 2562
49 ผลการประกวดวงโยธวาทิต ประจำปี 2562
50 โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
1 2 หน้าถัดไป
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010