องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง
การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ʶԵԡ
Untitled Document
Ѻ˹ѡ
ӴѺ Ǣ͢
1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
3 ประกาศห้วงกำหนดเวลาในการพิจารณาการโอนและการรับโอน สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
4 แจ้งประกาศกำหนดเขตท้องที่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
5 ประชาสัมพันธ์งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
6 ขอเชิญร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และการสาธิตชุดความรู้ทำมาหากิน ?กล่องความรู้กินได้? ประจำเดือนมกราคม 2564
7 ประชาสัมพันธ์งดการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564
8 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ประชาชนที่เข้าร่วมชมงานมหัศจรรย์งานเลี้ยงต้อนรับและให้อาหารช้าง ปฎิบัติตามมาตราการ DMHTT
9 ประชาสัมพันธ์งดการจัดงานประเพณีศาลเจ้าพ่อศรีขรภูมิ ประจำปี 2564
10 ประชาสัมพันธ์งดการจัดงาน "เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดชุมพลบุรี"
11 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019
12 ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การสร้างแรงจูงใจสำหรับประชาชนที่ลังเลในการตัดสินใจฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
13 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
14 ประชาสัมพันธ์ช่องทางเพิ่มเพื่อนในไลน์ ฝ่ายพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
15 ประชาสัมพันธ์ขยายกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่
16 ขอเชิญร่วมกิจกรรมศิลปะเด็กวาดภาพระบายสี (ด้านทัศนศิลป์) และร่วมเรียนรู้กระบวนการผลิตภัณฑ์ซักผ้าไหมผ่านกิจกรรมการสาธิตชุดความรู้ทำมาหากิน "กล่องความรู้กินได้"
17 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564
18 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
19 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย
20 ประกาศองค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้ใช้ต่อไปจนถึง 30 กันยายน 2565
21 กิจกรรม งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564
22 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
23 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564
24 ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
25 ประกาศห้วงกำหนดเวลาในการพิจารณาการโอนและการรับโอน สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ
26 ผลการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
27 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
28 ขอเชิญชมการแสดงกันตรึมพื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์
29 ประชาสัมพันธ์เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรการผู้ทรงคุณวุฒิ
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
32 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
34 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหา
36 ประกาศผลการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่องผลการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
38 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่ 1104/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ อบจ.สุรินทร์
39 ประชาสัมพันธ์เปิดตลาดกลางสินค้าเกษตรอินทรีย์และของดีสุรินทร์ OTOP (ตลาดเขียวเดิม)
40 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
41 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อดำรงค์ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนากีฬาและนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
46 ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตขุดเจาะ/ใช้น้ำบาดาล
47 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
48 ประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ ลานสุขภาพ สวนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
49 ประชาสัมพันธ์งดการจัดประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2564
50 ประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์รับ - ส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) คนสุรินทร์กลับบ้าน (SURIN BACK HOME)
51 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง
52 ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
53 ประชาสัมพันธ์ประกาศงดการจัดประกวดดนตรี/ร้องเพลงสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2564
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
55 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมมสามัญ ประจำปี 2565
56 ประกาศรับโอนบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
57 ประชาสัมพันธ์โครงการ ?ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 12 แบบออนไลน์?
58 ประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564
59 ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหายออนไลน์ ของตำรวจภูธรภาค 3
60 ผลการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ "สุรินทร์เมืองเกษตรอินทร์"
61 แจ้งประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งขอนายกรัฐมนตรี
62 ขั้นตอนการรับ ? ส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คนสุรินทร์กลับบ้าน (SURIN BACK HOME)
63 ประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
64 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
65 เชิญชวนประกวดแต่งกลอนเทิดทูนในหลวงรัฐกาลที่ 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ˹ҶѴ
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
KM
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
  • ปรับปรุ่ง
  •  ټǵ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010