องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญร่วมจัดงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  24 – 25  กันยายน  2562 ณ บริเวณปะรำพิธีอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงคจางวาง  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 งานประเพณีแซนโฏนตา ประจำปี 2562
2 ประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 5 "การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำบลปลอดภัย"
3 ประกาศ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
4 การรับสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ
5 วันทำความสะอาดใหญ่”(Big Cleaning Day) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
6 ประชาสัมพันธ์ วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
7 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม : จังหวัดสุรินทร์
8 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
9 โครงการแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางสุรินทร์ ประจำปี 2562
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
11 ขอยกเลิกประกาศ ประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้และวงกันตรึมพื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์
12 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ.2561 - 3565)
13 รับสมัครเพื่่อสรรหาและเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม
14 วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1
15 จัดโครงการโครงการฝึกอบรมการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2562 ฝึกอบรม ห้วงที่ 2 เดือนมิถุนายน 2562
16 ผลการประกวดวงโยธวาทิต ประจำปี 2562
17 โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
18 การรับสมัครขอบรรพชาอุปสมบทในงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2562
19 งานวันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ประจำปี 2562
20 การรับฟังความคิดเห็นการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
21 ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562
22 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดกันตรึมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์
24 การขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
25 โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
26 การรับสมัครวงเข้าร่วมโครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อน
27 โครงการส่งเสริมและสนุบสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
28 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กองทุนฟื้นฟูสมรรณภาพ
29 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.......
30 รับสมัครประกวดวงกันตรึมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์
31 สมัครเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต
32 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
33 สมัครเข้าร่วมการประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
34 ประชาสัมพันธ์เพจ “กองการเลือกตั้งท้องถิ่น”
35 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กองทุนฟื้นฟูสมรรณภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์
36 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
37 ตรวจสอบรายชื่อผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
1
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง2562/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010