องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง
ʶԵԡ
Untitled Document
Ѻ˹ѡ
ӴѺ Ǣ͢
1 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานก่อสร้างอาคารตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ตลาดชายแดนช่องจอม)
2 ประชาสัมพันธ์งดจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ , กิจกรรมการสาธิตชุดความรู้ทำมาหากิน 'กล่องคสวามรู้กินได้' และ การให้บริการห้องออกกำลังกายฟิตเนส
3 ประกาศปิดตลาดนัดสีเขียวเมืองสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 มกราคม 2564
4 งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ64
5 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหา
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลาสถานที่ดำเนินการสรรหา
7 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่นจังหวัดสุรินทร์
8 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนอาหารเลี้ยงช้าง ประจำปี 2563
9 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
10 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
11 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
12 ประกาศ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ
13 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศงดการให้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)
14 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
15 ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19)
16 ประชาสัมพันธ์รายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิค - 19)
17 ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลาสถานที่ดำเนินการสรรหา
19 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำความดี "วันทำความสะอาดใหญ่" (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 3
20 แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากสิ่งเหลือใช้ในชุมชน
21 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงโคกกลัน
22 จำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
23 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”
24 ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันประกวดภาพถ่ายโครงการโลกของช้าง ประเภท photo rush
25 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
26 ขอแจ้งพื้นที่ในการถ่ายภาพ สำหรับผู้เข้าแข่งขัน ทั้ง 2 ประเภท
27 รายชื่อผู้สมัครโครงการประกวดถ่ายภาพโลกของช้างแบบphoto rush
28 รายชื่อผู้สมัครโครงการประกวดถ่ายภาพโลกของช้างแบบ super shot
29 โครงการประกวดภาพถ่าย
30 โครงการประกวดถ่ายภาพโครงการโลกของช้าง
31 ประกาศเปิดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมการสาธิตชุดความรู้ทำมาหากิน
32 การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิค 19
33 ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7)
34 หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. 2563
35 ประกาศเปิดการให้บริการกิจกรรมรำตะบองและกิจกรรมเต้นแอโรบิค
36 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563
37 เปิดการให้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
38 การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2519
39 ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค 19)
40 สื่อประชาสัมพันธ์ เพลงต้านโควิค 19 และภาพประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
41 คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ปิดการใช้สถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
43 มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก
44 งดการให้บริการกิจกรรมรำตะบอง และกิจกรรมเต้นแอโรบิค ตามโครงการออกกำลังกายและนันทนาการสำหรับประชาชนจังหวัดสุรินทร์
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ปิดการใช้สถานที่เป็นการชั่วคราว
46 หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
47 โครงการ 5 ส ณ สวนสุขภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าฯ
48 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (coronavirus Disease) 2019 (COVID - 19)
49 การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (covid - 19)
50 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
51 ประกาศปิดบริการศูนย์คชศึกษาเป็นการชั่วคราว
52 ประกาศยกเลิกการจัดงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยประจำปี 2563
53 ประกาศงดการให้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
54 ยกเลิกการจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2563
55 แจ้งข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉินที่เสียชีวิตไม่เกิน 6 ชั่วโมง ให้ศูนย์ดวงตาสภาการชาดไทย
56 ประกาศยกเลิศการจัดกิจกรรมโครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2563
57 โครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563
58 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
59 ประชาสัมพันธ์รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 รูปแบบ
60 แบบไฟล์ประชาสัมพันธ์โครงการจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2563 แบบ QRCODE
61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลาสถานที่ดำเนินการสรรหา
62 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
63 จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2563
64 งดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้บริการตามโครงการโลกของช้าง
65 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ˹ҶѴ
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
KM
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
  • ปรับปรุ่ง
  •  ټǵ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010