รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 กิจกรรม “วันทำความสะอาดใหญ่” (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้มีความรู้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่กำหนด
3 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหลักเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
4 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
5 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายทะเบียน ที่ สร 904
6 ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครทีมเข้าร่วมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง อบจ.สุรินทร์ ประจำปี 2561
7 รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และถอดบทเรียน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ระดับโซน
8 ขอบเขตของงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ
9 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลหมายเลขทะเบียนที่ สร 904
10 มาตรการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
11 “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย”
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การรับสมัครอุปสมบทในงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหัวข้อ ประเพณีบวชนาคช้าง ประจาปี 2561
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์พบประชาชน ประจำปี 2561
14 กิจกรรม Academy บาสเกตบอล
15 โครงการช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะทางทะเบียนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561
16 อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ “สวมเสื้อกันหนาว
17 การประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหัวข้อการจัดงาน “จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง” ประจำปี 2561
18 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสย้ายที่ทำการอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์แห่งใหม่ และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
19 การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ “สะเร็นเกมส์” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
21 รองนายกฯ พบปะประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอำเภอเมือง
22 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2561
23 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
24 การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
25 พิธีบวงสรวงรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง
26 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมกราคม 2561
27 รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ออกบริการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
28 การประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
29 ขอเชิญชวนประชาชนสนับสนุนข้าวใหม่บรรจุถุงเพื่อมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่
30 รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน
31 โครงการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561
32 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา สพม. - อบจ. เกมส์ ประจำปี 256
33 พิธีสักการะพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และประกอบพิธีไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในงานสมโภชฯ ประจำปี 2560
34 งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560
35 โครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2561
36 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560
37 กิจกรรมการประกวดรถอาหารเลี้ยงช้าง ในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560
38 ข้าราชการ พนักงานในสังกัดอบจ.สุรินทร์ร่วมกันจัดอาหารเลี้ยงช้าง ในงาน “ต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560”
39 พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ในการจัดกิจกรรม “งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560”
40 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันสตรีทบาสสเกตบอล
41 การรับสมัครทีมเข้าร่วมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง อบจ.สุรินทร์ ประจำปี 2560
42 การคืนหลักประกันสัญญา
43 การคืนหลักประกันสัญญา
44 ประกาศการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดขบวนรถอาหารเลี้ยงช้าง ประจำปี 2560
45 ประกาศ งดจัดกิจกรรมการแสดงช้างของศูนย์คชศึกษา
46 กำหนดการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑๗)
47 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
48 แก้ไขประกาศกำหนดเวลาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
49 ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น
50 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนด วัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าถัดไป
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010