องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 13 วันที่ 13 -14 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สอบถาม 044 511975 หรือ 044 515581
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลาสถานที่ดำเนินการสรรหา
2 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
3 จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2563
4 งดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้บริการตามโครงการโลกของช้าง
5 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
6 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2562
7 โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน
8 การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
9 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563
10 ผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุในชุมชนพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562
11 งานประเพณีแซนโฏนตา ประจำปี 2562
12 ประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 5 "การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำบลปลอดภัย"
13 ประกาศ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
14 การรับสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ
15 วันทำความสะอาดใหญ่”(Big Cleaning Day) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
16 ประชาสัมพันธ์ วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
17 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม : จังหวัดสุรินทร์
18 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
19 โครงการแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางสุรินทร์ ประจำปี 2562
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
21 ขอยกเลิกประกาศ ประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้และวงกันตรึมพื้นบ้าน จังหวัดสุรินทร์
22 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ.2561 - 3565)
23 รับสมัครเพื่่อสรรหาและเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม
24 วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1
25 จัดโครงการโครงการฝึกอบรมการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2562 ฝึกอบรม ห้วงที่ 2 เดือนมิถุนายน 2562
26 ผลการประกวดวงโยธวาทิต ประจำปี 2562
27 โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
28 การรับสมัครขอบรรพชาอุปสมบทในงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2562
29 งานวันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ประจำปี 2562
30 การรับฟังความคิดเห็นการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
31 ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562
32 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
33 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดกันตรึมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์
34 การขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมการประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
35 โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
36 การรับสมัครวงเข้าร่วมโครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อน
37 โครงการส่งเสริมและสนุบสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
38 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กองทุนฟื้นฟูสมรรณภาพ
39 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.......
40 รับสมัครประกวดวงกันตรึมพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์
41 สมัครเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิต
42 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
43 สมัครเข้าร่วมการประกวดวงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้
44 ประชาสัมพันธ์เพจ “กองการเลือกตั้งท้องถิ่น”
45 การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กองทุนฟื้นฟูสมรรณภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์
46 การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
47 ตรวจสอบรายชื่อผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
1
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010