องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง
ʶԵԡ
Untitled Document
Ѻ˹ѡ
ӴѺ Ǣ͢
1 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
2 การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถาณการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564
3 ปิดการให้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 80 พรรษา
4 ยกระดับความสะอาดปลอดภัยไร้ COVID ? 19 ด้วย Platform Thai stop COVID Plus
5 งดการจัดงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยประจำปี 2564
6 สรุปผลการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙
7 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
8 ประชาสัมพันธ์คำแนะนำมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระยะที่ 2
10 รับสม้ครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานช่วยงานกองทุนฟื้นฟูสมถรรภาพจังหวัดสุรินทร์
11 โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะและการจัดการมดลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชนและบ้านพักอาศัย
12 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
13 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
14 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2564
15 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
16 สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID ? 19
17 ประชาสัมพันธ์ผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
18 ประชาสัมพันธ์ประกาศงดการจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2564 และการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564
19 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย์ฯ
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างโครงการ
21 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
22 สมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
23 ประชาสัมพันธ์โปรแกรม Mental Health Check-in
24 ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
25 ประชาสัมพันธ์การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ เมียนมา
26 ประชาสัมพันธ์ เรื่องคำแนะนำเกี่ยวกับกับจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
27 เปิดการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมการสาธิตชุดความรู้ทำมาหากิน "กล่องความรู้กินได้" และการให้บริการห้องออกกำลังกายฟิตเนส
28 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย
29 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานก่อสร้างอาคารตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ตลาดชายแดนช่องจอม)
30 ประชาสัมพันธ์งดจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ , กิจกรรมการสาธิตชุดความรู้ทำมาหากิน 'กล่องคสวามรู้กินได้' และ การให้บริการห้องออกกำลังกายฟิตเนส
31 ประกาศปิดตลาดนัดสีเขียวเมืองสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 มกราคม 2564
32 งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ64
33 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหา
34 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลาสถานที่ดำเนินการสรรหา
35 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่นจังหวัดสุรินทร์
36 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนอาหารเลี้ยงช้าง ประจำปี 2563
37 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
38 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
39 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
40 ประกาศ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ
41 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศงดการให้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)
42 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
43 ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค – 19)
44 ประชาสัมพันธ์รายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิค - 19)
45 ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลาสถานที่ดำเนินการสรรหา
47 ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำความดี "วันทำความสะอาดใหญ่" (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 3
48 แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากสิ่งเหลือใช้ในชุมชน
49 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงโคกกลัน
50 จำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
51 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”
52 ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันประกวดภาพถ่ายโครงการโลกของช้าง ประเภท photo rush
53 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
54 ขอแจ้งพื้นที่ในการถ่ายภาพ สำหรับผู้เข้าแข่งขัน ทั้ง 2 ประเภท
55 รายชื่อผู้สมัครโครงการประกวดถ่ายภาพโลกของช้างแบบphoto rush
56 รายชื่อผู้สมัครโครงการประกวดถ่ายภาพโลกของช้างแบบ super shot
57 โครงการประกวดภาพถ่าย
58 โครงการประกวดถ่ายภาพโครงการโลกของช้าง
59 ประกาศเปิดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมการสาธิตชุดความรู้ทำมาหากิน
60 การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิค 19
61 ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7)
62 หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. 2563
63 ประกาศเปิดการให้บริการกิจกรรมรำตะบองและกิจกรรมเต้นแอโรบิค
64 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563
65 เปิดการให้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ˹ҶѴ
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
KM
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
  • ปรับปรุ่ง
  •  ټǵ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010