องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง
การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ʶԵԡ
Untitled Document
Ѻ˹ѡ
ӴѺ Ǣ͢
1 ประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ ลานสุขภาพ สวนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
2 ประชาสัมพันธ์งดการจัดประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2564
3 ประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์รับ - ส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) คนสุรินทร์กลับบ้าน (SURIN BACK HOME)
4 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง
5 ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศงดการจัดประกวดดนตรี/ร้องเพลงสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
8 ประชาสัมพันธ์การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมมสามัญ ประจำปี 2565
9 ประกาศรับโอนบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
10 ประชาสัมพันธ์โครงการ ?ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 12 แบบออนไลน์?
11 ประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2564
12 ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหายออนไลน์ ของตำรวจภูธรภาค 3
13 ผลการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ "สุรินทร์เมืองเกษตรอินทร์"
14 แจ้งประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งขอนายกรัฐมนตรี
15 ขั้นตอนการรับ ? ส่งต่อผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) คนสุรินทร์กลับบ้าน (SURIN BACK HOME)
16 ประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
17 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
18 เชิญชวนประกวดแต่งกลอนเทิดทูนในหลวงรัฐกาลที่ 10
19 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
20 ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหา
22 แจ้งผลการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสถานการณ์โควิด ? 19 (ศบก.ศบค)
23 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์
24 แจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23)
25 แบบสำรวจการก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำชลประทาน จำนวน 2 แห่ง
26 ประชาสัมพันธ์ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า
27 ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อรับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2564
28 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการดำเนินการสรรหาฯในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์
29 ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
30 ประชาสัมพันธ์มาตรการกักตัว สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
31 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศงดการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
32 แจ้งการป้องกันและควบคุมโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid ? 19) กรณีพบผู้ติดเชื้อ
33 ประกาศแก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
34 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
35 ประชาสัมพันธ์ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปีงบประมาณ 2564
36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวันเวลาสถานที่ดำเนินการสรรหา
37 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
38 งดการจัดงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2564 ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
39 งดการให้บริการกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ สวนสุขภาพสวนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
40 แจ้งคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
41 มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19)
42 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
43 การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถาณการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564
44 ปิดการให้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 80 พรรษา
45 ยกระดับความสะอาดปลอดภัยไร้ COVID ? 19 ด้วย Platform Thai stop COVID Plus
46 งดการจัดงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยประจำปี 2564
47 สรุปผลการประชุมปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙
48 การอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตต่อผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และการยื่นบัญชีทรัพย์สิน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์
49 ประชาสัมพันธ์คำแนะนำมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
50 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ระยะที่ 2
51 รับสม้ครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานช่วยงานกองทุนฟื้นฟูสมถรรภาพจังหวัดสุรินทร์
52 โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะและการจัดการมดลพิษสิ่งแวดล้อมในชุมชนและบ้านพักอาศัย
53 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
54 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
55 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2564
56 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
57 สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID ? 19
58 ประชาสัมพันธ์ผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
59 ประชาสัมพันธ์ประกาศงดการจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2564 และการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564
60 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย์ฯ
61 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างโครงการ
62 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
63 สมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
64 ประชาสัมพันธ์โปรแกรม Mental Health Check-in
65 ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ˹ҶѴ
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
KM
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
  • ปรับปรุ่ง
  •  ټǵ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010