งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
101 “วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
102 โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย จัดทำใบอนุญาตขับขี่” ประจำปี 2558
103 งานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 83 พรรษามหาราชินี ประจำปี 2558
104 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล “อบจ.สุรินทร์ คัพ” ประจำปี 2558
105 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พบประชาชน ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
106 การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) ฉบับทบทวน และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
107 มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)
108 โครงการอัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท ประจำปี 2558
109 งานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558
110 โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ประจำปี 2558
111 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
112 การแข่งขันฟุตบอล “อบจ.สุรินทร์ คัพ” ประจำปี 2558
113 โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558
114 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2558
115 การดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกมะนาว และโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพช่างเครื่องเงินสุรินทร์ ประจำปี 2558
116 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพช่างเครื่องเงินสุรินทร์ ประจำปี 2558
117 งานประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558
118 กีฬาบาสเกตบอล อบจ.สุรินทร์คัพ ประจำปี 2558
119 โครงการฝึกอบรมแกนนำประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
120 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกมะนาว ประจำปี 2558
121 การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
122 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จัดโครงการฝึกอบรมกีฬาสำหรับเยาวชน จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558
123 การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล “อบจ.สุรินทร์ คัพ” ประจำปี 2558
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
125 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1
126 ประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2558
127 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ประจำปี 2558
128 งานวันช้างไทย เทิดไท้องค์ราชาและสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558
129 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
130 นโยบายแผนพัฒนาขององค์กร และแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
131 งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2558
132 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ประจำปี 2558
133 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
134 งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2557
135 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
136 มหัศจรรย์งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2557
137 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
138 งานวันพฤกษศาสตร์และวันข้าวใหม่หอมมะลิ ครั้งที่ 1
139 ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2557
140 โครงการองค์การบริการส่วนจังหวัดสุรินทร์ พบประชาชน ปี 2557 ครั้งที่3
141 การแข่งขันว่ายน้ำอบจ.สร.-อนุบาลสุรินทร์สปริ๊นต์ ปี 2557
142 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2557
143 โครงการอัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท 2557
144 งานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 82 พรรษา มหาราชินี ประจำปี 2557
145 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2557
146 โครงการ อบจ.สุรินทร์ พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557
147 โครงการอบรมแกนนำประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2557
148 มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ประจำปี 2557
149 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
150 งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2557
หน้าก่อนหน้า 1 2 3 4 หน้าถัดไป
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010