งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ หัวข้อข่าว
51 การแสดงเจตจำนงด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
52 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
53 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ประจำปี 2560
54 โครงการส่งเสริมอาชีพการสานเปลญวนให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ
55 สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 และสมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1
56 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการสำหรับประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560
57 โครงการจัดการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอล “อบจ.สุรินทร์ คัพ” ประจำปี 2560
58 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
59 ประชาสัมพันธ์งดการจัดกิจกรรมงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2560
60 การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
61 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559
62 โครงการปรับปรุงบำรุงดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560
63 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่ 4
64 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1
65 โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
66 “อบจ.สุรินทร์ จัดงานรวมช้าง รวมใจ ไว้อาลัยพ่อหลวง”
67 งานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๕๙
68 โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559
69 Green for MOM รวมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน
70 งานเทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี ประจำปี 2559
71 โครงการ“ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย จัดทำใบอนุญาตขับขี่”ประจำปี 2559
72 เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ไปร่วม “ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ”
73 โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ประจำปี 2559
74 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
75 ขอเชิญชวนเที่ยวชมตลาดนัดผ้าไหม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ บริเวณถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
76 การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
77 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1
78 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกมะนาว ประจำปี 2559
79 งานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559
80 โครงการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 สุรินทร์ ประจำปี 2559
81 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติ
82 งานประเพณีบวชนาคช้างเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2559
83 ประเพณีขึ้นเขาสวาย ปี 2559
84 งานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางและวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทย ประจำปี 2559
85 โครงการฝึกอบรมกีฬาสำหรับเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559
86 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ 2559
87 งานวันช้างไทย ประจำปี 2559
88 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลโรคเอดส์ ปี 2559
89 งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2559
90 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ประจำปี 2559
91 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
92 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
93 งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2558
94 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในช่วงหน้าฝน เพื่อการสัญจรและการเดินทางที่ปลอดภัย
95 กำหนดวันเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
96 งานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2558
97 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2
98 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558
99 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล “อบจ.สุรินทร์ คัพ” ประจำปี 2558 รอบ 16 ทีม
100 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จัดการแข่งขันว่ายน้ำ “อบจ.สุรินทร์ – อนุบาลสุรินทร์สปริ๊นต์” ประจำปี 2558
หน้าก่อนหน้า 1 2 3 4 หน้าถัดไป
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010