ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 71 คน
เอกสารแนบ :

 

 
     ด้วยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งจากจังหวัดสุรินทร์ แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลักการเร่งรัดดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)  >>รายละเอียด<<
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
แต่งงานบนหลังช้าง/wedding
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010