งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 44 คน
เอกสารแนบ :

 

  

      เมื่อวันจันทร์  ที่ 19  พฤศจิกายน  2561 เวลา  10.00 น. ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ชั้น2)   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ  สมัยที่4 ประจำปี 2561  ครั้งที่ 1  โดยมี นางธัญพร   มุ่งเจริญพร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยนายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  รองนายก  อบจ.สุรินทร์   คณะผู้บริหาร  สจ.อบจ.สุรินทร์  ปลัด รองปลัด ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย อบจ.สุรินทร์ เข้าร่วมประชุม

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่2  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ชั้น2)

ระเบียบวาระที่3  เรื่อง ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระที่4  เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่อาคารเก็บพัสดุอำเภอสังขะ

ระเบียบวาระที่5  เรื่อง ญัตติคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 คน

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง ญัตติคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 คน

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง อื่นๆ(ถ้ามี)
ระบบภายใน
กองทุนฟื้นฟูฯ สุรินทร์
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010