งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประกาศ
หัวข้อข่าว : การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 56 คน
เอกสารแนบ :

 

 
     ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ (ร่าง) ข้อบัญญัติและแก้ไขข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2551 โดยประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 14 - 30 พ.ย. 2561 ผ่านระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ www.surinpao.org  นั้น
     บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
     1. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากการให้บริการตามโครงการโลกของช้าง พ.ศ…….
     2. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ…..
     ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 จึงประกาศให้ประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ แสดงความคิดเห็น >>แสดงความคิดเห็น<<
ระบบภายใน
กองทุนฟื้นฟูฯ สุรินทร์
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010