งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 20 คน
เอกสารแนบ :

 

 
     ด้วยกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามหนังสือที่ สร 51002/825 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 หากผู้ที่สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาทราบเกี่ยวกับวิธีการรับเลือกและกระบวนการในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ในวาระแรก) รายละเอียดดังนี้
      1. กำหนดรับสมัคร (คาดว่า ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2561)
      2. กำหนดการขอรับเอกสารการสมัคร ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2561
      3. การแจกเอกสารการสมัคร ระหว่างวันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยขอรับเอกสารการสมัครพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ไปติดต่อ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ ที่ประสงค์จะสมัครซึ่งเป็นภูมิลำเนา รายละเอียดตามเอกสารสรุปการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)


แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010