งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครทีมเข้าร่วมการประกวดดนตรีโฟล์คซอง อบจ.สุรินทร์ ประจำปี 2561
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 284 คน
เอกสารแนบ :
1. NW33P5V.pdf
2. M2PQ9M9.pdf

 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครทีมเข้าร่วมประกวด
ดนตรีโฟล์คซอง อบจ.สุรินทร์ ประจำปี 2561

- ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
- ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี     
- ประเภทประชาชน (ไม่จำกัดอายุ)

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2561 

สถานที่รับสมัคร
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในวันเวลาราชการ
โทรศัพท์/โทรสาร  0-4451-4524

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดประกวดดนตรีโฟล์คซอง อบจ.สุรินทร์ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดประกอบการรับสมัคร ดังนี้

          1.  ประเภทที่จัดการแข่งขัน

              1.1  ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

              1.2  ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี     

              1.3  ประเภทประชาชน (ไม่จำกัดอายุ)

          2.  คุณสมบัติผู้สมัครเข้าแข่งขัน

     2.1  เป็นผู้มีภูมิลำเนาจังหวัดสุรินทร์หรือมีชื่อกำลังศึกษาอยู่ที่สถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์

     2.2  ผู้เข้าแข่งขันทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันได้เพียงวงเดียวเท่านั้น

     2.3  ผู้ที่ส่งวงเข้าร่วมการประกวดจะส่งในนามของสถานศึกษา กลุ่มหรือชมรมก็ได้ โดยมีสมาชิกในวง 3 - 5 คน

     2.4  ผู้เข้าแข่งขันต้องมีรายชื่อตามใบสมัครของวงที่ยื่นสมัครเข้าแข่งขันนั้นๆ

     2.5 หากสมาชิกคนใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด คณะกรรมการจัดประกวดหรือคณะกรรมการผู้ตัดสินมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที

          3.  หลักฐานประกอบการสมัคร

    3.1 ใบสมัครแผงรูป
             3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบรับรองจากสถานศึกษาของผู้เข้าแข่งขันทุกคนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนท่านละ 1 ฉบับ
             3.3 ทีมใดยื่นใบสมัครบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และรูปถ่ายของผู้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
             3.4 ให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเตรียมเอกสารแนะนำการแสดงของวงดนตรีนำเสนอกับผู้จัดการประกวดในวันประกวดแข่งขัน


          4.  กฎกติกาและระเบียบการประกวดแข่งขัน

    4.1 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีสมาชิกในวง 3 – 5 คน

    4.2 ห้ามใช้เครื่องดนตรีประเภทไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ห้ามใช้ EFFECT เครื่องช่วยเสียงทุกชนิดที่เป็น/หรือ เกี่ยวข้องกับ Electronic / Chorus / Flanger / ซีเควนเซอร์ / มิดิไฟล์ คอมพิวเตอร์ทุกชนิด
             4.3 ในการบรรเลงของแต่ละวงจะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที บวกลบ 5 นาที (เริ่มจับเวลาตั้งแต่พิธีกรได้ประกาศเชิญวงเข้าประกวด)

    4.4 ในกรณีอื่นๆ  ที่มิได้ระบุในกติกาและระเบียบนี้  ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการประกวดแข่งขัน

    4.5 ผู้เข้าแข่งขันต้องมาถึงสถานที่จัดการประกวดแข่งขัน เพื่อรายงานตัวและเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการแข่งขัน 30 นาที หากถึงกำหนดเวลาทำการประกวดแข่งขันแล้ว และพิธีกรได้ทำการประกาศชื่อผู้เข้าประกวดแข่งขันขึ้นบนเวที หากไม่มาภายใน 10 นาที คณะกรรมการผู้ตัดสินจะตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดแข่งขัน  โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด

    4.6 จำนวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ทีม จึงจะจัดการแข่งขัน

    4.7 ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายเป็นทีมและสุภาพ เหมาะสม

    4.8 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ


          5.  กำหนดการรับสมัคร

    5.1  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2561        

    5.2  สถานที่รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  สมัครที่

                   - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในวันเวลาราชการ  โทรศัพท์/โทรสาร  0-4451-4524

          6.  สถานที่จัดการแข่งขัน
          ลานแสดงกลางแจ้ง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิม
พระชนมพรรษา  80  พรรษา

 7.  รางวัลการประกวด
           รางวัลชนะเลิศ                             จำนวน   ,๐๐๐.- บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑      จำนวน   ,๐๐๐.- บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร              รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒      จำนวน   ๒,๐๐๐.- บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร                   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓      จำนวน   ,๐๐๐.- บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร

          8.  กำหนดการแข่งขัน
         เริ่มดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่  21 กรกฎาคม 2561  เป็นต้นไป
         ณ ลานแสดงกลางแจ้ง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010