งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : รายงานผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และถอดบทเรียน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ระดับโซน
วันที่ : จำนวนผู้อ่าน 206 คน
เอกสารแนบ :

 

  จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยคณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้ร่วมกันดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ผ่านการสร้างการมีส่วนรวมของครอบครัว เพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

  

  

         
                โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมโครงการฯ ตามความสมัครใจ ซึ่งดำเนินการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน มีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอด้วยผู้นิเทศอาสาประจำโครงการ โดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการดำเนินการตามหลักการ  ๔ ประการ คือ ๑) ทำทั้งสถานศึกษา ๒) ทำจากล่างขึ้นบน ๓) ทำอย่างมีส่วนร่วม และ ๔) ทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

                มีสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมากถึง ๒๔๖ แห่ง มีระยะเวลาในการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกัน ๑๘ เดือน ตั้งแต่ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ ร่วมวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล ให้คำแนะนำ และกำกับโครงการให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

                การดำเนินโครงการฯ นับแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ จนกระทั่งปัจจุบัน ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามปฏิทิน แผนงานที่โครงการกำหนด ซึ่งมีความคืบหน้าและเกิดผลลัพธ์ที่ดีในระดับหนึ่ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และถอดบทเรียน โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ระดับโซนขึ้น เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้สถานศึกษา จำนวน ๒๔๖ แห่งที่ร่วมโครงการ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนในการดำเนินงานตามโครงการร่วมกัน

                รายงานสรุปผลการจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

                ผลจากการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๕๘๐ คน จำแนกเป็น

                - ผู้บริหารสถานศึกษา          จำนวน   81   คน    

                - ครูแกนนำ                         จำนวน   115  คน    

                - ครูผู้รับผิดชอบโครงการ      จำนวน   84   คน    

                - นักเรียน                            จำนวน   299  คน    

                เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยเรียงระดับความพึงพอใจเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ปรากฏผลดังนี้

 ๑.ด้านกระบวนการจัดกิจกรรม

                - ท่านเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา ด้วยโครงงานคุณธรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63

                - การนำเสนอเนื้อหา สาระ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.33

                - การรับลงทะเบียน และแผนผังที่นั่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.40

                - ท่านสามาถนำผลจากการจัดกิจกรรมไปปฏิบัติในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.24

                - ท่านมีความเข้าใจขั้นตอนเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยโครงงานคุณธรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.21

                - ท่านสามารถขยายความ ทำความเข้าใจกับผู้ร่วมงานในสถานศึกษาได้มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07

                ในภาพรวม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.33

๒.ด้านวิทยากรกระบวนการ

                - วิทยากรสร้างบรรยากาศเป็นกันเองมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.39

                - วิทยากรได้อธิบาอย่างชัดเจน เพื่อนำสู่การคิดวิเคราะห์มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.32

                - วิทยากรเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นโดยการเขียนหรือพูดอย่างกว้างขวางมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.27

                - วิทยากรเปิดโอกาสให้แสดงความเห็นโดยการเขียนหรือพูดอย่างกว้างขวาง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.25

                - วิทยากรได้จัดขั้นตอนนำสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ได้ตามเวลา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.19

                ในภาพรวม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.28

 ๓.ด้านสถานที่

                - ระบบเสียง ดังฟังชัด มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  4.45

                - ห้องสุขาสะอาดและเพียงพอ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  4.44

                - สถานที่จัดกิจกรรม สะดวกสบาย ไม่แออัด มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  4.33

                - ที่รับประทานอาหารว่าง และอาหารกลางวัน เพียงพอ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย  4.24

                - ที่จอดรถพียงพอ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  4.18

                ในภาพรวม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.32

๔. ด้านอาหารกลางวัน, อาหารและเครื่องดื่ม

                - อาหารสะอาดและเพียงพอมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.32

                - อาหารว่างและเครื่องดื่มเพียงพอมีความพึงพอใจในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.22

                ในภาพรวม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.27

 ๕. ด้านภาพรวมของการจัดฝึกอบรม

                - เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.44

                - เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล /ตอบข้อซักถาม/ อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.40

                - จำนวนวันในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34

                ในภาพรวม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.39

 ๖. ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม

                จำนวนผู้ไม่ตอบแบบประเมินปลายเปิด (ข้อเสนอแนะ)   65     คน   คิดเป็นร้อยละ  11.21

                จำนวนผู้ตอบแบบประเมินปลายเปิด (ข้อเสนอแนะ)            515    คน   คิดเป็นร้อยละ  88.79 

                สรุปได้ดังนี้

                - ประชาสัมพันธ์ไม่ควรผิดพลาด และล่าช้า

                - อยากให้มีอาหารว่างมากกว่านี้  

                - อธิบายเกี่ยวกับสุขภาวะแบบเข้าใจง่ายก่อนเริ่ม

                - ที่จอดรถไม่เพียงพอ

                - ใช้เทคโนโลยีเสนอดี

                - ให้ความรู้ชัดเจน

                - อยากให้จัดกิจกรรมนี้ต่อๆไปทุกปี

                - อาหารว่างไม่เพียงพอ พื้นที่แออัด

                - ควรปรับปรุงการจัดการอาหารกลางวัน

                - ระยะเวลาอบรมน้อยเกินไป

                - อยากให้จัดช่วงเปิดเทอม

                - งบประมานในการดำเนินงานไม่ชัดเจน

                - ควรกระชับเวลาในการนำเสนอ

                - การบริการกาแฟ ควรปรับปรุง

                - ควรมีการแจ้งหนังสือล่วงหน้า

                - ควรแยกนักเรียน มัธยมและประถม

                - ควรเปลี่ยนมาเล่นเกมบ้างบรรยากาศจะได้น่าอบรม

                - เรื่องการแต่งกายให้มีความเหมาะสม

                - อธิบายให้นักเรียนเข้าใจก่อนจะเข้าร่วมกิจกรรม

                - อยากให้ดูแลเรื่องความเป็นระเบียบในการรับอาหารว่างมากขึ้น

                จากข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบประเมินข้างต้น ทางโครงการจะดำเนินการนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการขับเคลื่อนโครงการเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010