การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> พันธกิจ
 

 

พัธกิจ (MISSION)

1. ฟื้นฟูทุนทางสังคม ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การพัฒนา
    อย่างยั่งยืน

2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนาในทุกระดับ

3. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
    การปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนการผลิตอาหารสู่ครัวโลก

4. พัฒนาการท่องเที่ยวและสนับสนุนส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของท้องถิ่น เช่น การทอผ้าไหม
    เครื่องเงิน เครื่องจักรสาน เครื่องดนตรีพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอื่น ๆ
    เพื่อการเพิ่มรายได้ของประชากร

5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ

6. สนับสนุนส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
    พร้อมสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มองค์กรภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประชากร

7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

8. สร้างสังคม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคีนำสู่การแก้ไขปัญหาสังคม อย่างยั่งยืน

โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010