องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง
การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ʶԵԡ
Untitled Document
˹ѡ -> แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2)
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ
 
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2565  >>รายละเอียด<<

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564  >>รายละเอียด<<
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) และแบบรายงานแผน
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 >>รายละเอียด<<

เพิ่มเติม

- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติม)  >>รายละเอียด<<
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติม)  >>รายละเอียด<<
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติม)  >>
รายละเอียด<<
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติม)  >>
รายละเอียด<<
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติม)  >>
รายละเอียด
<<
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  >>
รายละเอียด
<<
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)  >>
รายละเอียด<<

ปรับแผน


- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (ปรับแผน)  >>รายละเอียด<<
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (ปรับแผน)  >>รายละเอียด<<
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (ปรับแผน)  >>
รายละเอียด<<
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (ปรับแผน)  >>
รายละเอียด<<

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


-
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) >>รายละเอียด<<
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) และแบบรายงานแผนปฏิบัติการ
  จัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563 >>
รายละเอียด<<

เพิ่มเติม

-
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 16)  >>รายละเอียด<<

- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 15)  >>รายละเอียด<<
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 14)  >>รายละเอียด<<
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 13)  >>รายละเอียด<<
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 12)  >>รายละเอียด<<
-
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 11)  >>รายละเอียด<<

- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 10)  >>รายละเอียด<<
-
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 9)  >>รายละเอียด<<

- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 8)  >>รายละเอียด<<
-
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)  >>รายละเอียด<<
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)  >>รายละเอียด<<
-
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)  >>รายละเอียด<<
-
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)  >>
รายละเอียด<<
-
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)  >>
รายละเอียด
<<
-
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)  >>
รายละเอียด
<<
-
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)  >>
รายละเอียด<<ปรับแผน

- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (ปรับแผน)  >>รายละเอียด<<
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (ปรับแผน)  >>รายละเอียด<<
-
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (ปรับแผน)  >>รายละเอียด<<

- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (ปรับแผน)  >>รายละเอียด<<
- แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (ปรับแผน)  >>รายละเอียด<<
-
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) (ปรับแผนครั้งที่ 1)  >>รายละเอียด<<


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


                                                                        
ปรับแผน


- การปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับแผนครั้งที่ 9) >>รายละเอียด<<

-
การปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (
ปรับแผนครั้งที่ 8) >>รายละเอียด<<

- การปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับแผนครั้งที่ 7) >>รายละเอียด<<

- การปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับแผนครั้งที่ 6) >>รายละเอียด<<

- การปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับแผนครั้งที่ 5) >>รายละเอียด<<

- การปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับแผนครั้งที่ 4)  >>รายละเอียด<<

- การปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับแผนครั้งที่ 2)  >>รายละเอียด<<

                                                                         เพิ่มเติม


- การเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 8) >>รายละเอียด<<

- การเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 7)
>>รายละเอียด<<

- การเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 6)
>>รายละเอียด<<


- การเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 5)
>>รายละเอียด<<

- การเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) >>รายละเอียด<<

- การเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
>>รายละเอียด<<

- การเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
>>รายละเอียด<<

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

: к
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
KM
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
  • ปรับปรุ่ง
  •  ټǵ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010