การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> สรุปผลรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 

 

    กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และสรุปผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในการประชุมสภาฯดังนี้
   ปี 2559
   สรุปผลการประชุมสภา
      สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 >>รายชื่อ<< , >>รายงานการประชุม<<
       สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 >>รายชื่อ<< , >>รายงานการประชุม<< 
       สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 >>รายชื่อ<< , >>รายงานการประชุม<< 
       
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 >>รายชื่อ<< , >>รายงานการประชุม<< 
       สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 >>รายชื่อ<< , >>รายงานการประชุม<< 
       
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 >>รายชื่อ<< , >>รายงานการประชุม<<  
       สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน  2559 >>รายชื่อ<< , >>รายงานการประชุม<<
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 >>รายชื่อ<< , >>รายงานการประชุม<<
 
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559  ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 >>รายชื่อ<< , >>รายงานการประชุม<<

   ปี ๒๕๕๘
      สรุปผลการประชุมสภา
        สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ >>รายชื่อ<< , >>รายงานการประชุม<<
   
     สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ >>รายชื่อ<< , >>รายงานการประชุม<<
   
     สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ >>รายชื่อ<< , >>รายงานการประชุม<<
   
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ >>รายชื่อ<< , >>รายงานการประชุม<<
   
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ >>รายชื่อ<< , >>รายงานการประชุม<<
   
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ >>รายชื่อ<< , >>รายงานการประชุม<<
        สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ >>รายชื่อ<< , >>รายงานการประชุม<< 
        สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ >>รายชื่อ<< , >>รายงานการประชุม<< 

   ปี ๒๕๕๗

       สรุปผลการประชุมสภา
        สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ >>รายชื่อ<< , >>รายงานการประชุม<< สรุปผลการประชุม
    
   สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. >>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
         สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. >>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
         สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ >>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
         สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ >>รายชื่อ<< , >>รายละเอียด<<
       สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ >>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด<<

     
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ >>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด<<
       สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
>>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด<<
   
      สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ >>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด<<
   
      สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ >>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด<< 
         สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ >>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด<<

    
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และสรุปผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในการประชุมสภาฯดังนี้
   ปี ๒๕๕๖
         ๑. สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ >>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด<< 
   
      ๑. สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ >>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด<<
         
๒. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ >>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด<<
         ๓. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ >>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด<<
         ๔. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ >>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด<<
         ๕. 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ >>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด<<
         ๖. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ >>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด<<
         ๗. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ >>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด<<
   ปี ๒๕๕๕
         ๑. ประชุมสภา อบจ.สุรินทร์ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕ >>รายละเอียด<<
         ๒. สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ >>รายละเอียด<<
         ๓. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ >>รายละเอียด<< 
         ๔. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ >>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด<<
         ๕. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ >>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด<<
         ๖. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ >>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด<<
         ๗. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ >>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด<<
สรุปผลรายงานการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๔
     ๑. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ >>
รายละเอียด<< , >>รายละเอียด ๑<<
     ๒. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ >>
รายละเอียด<< , >>รายละเอียด ๑<<
     ๓. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ >>
รายละเอียด<< , >>รายละเอียด ๑<<
     ๔. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ >>
รายละเอียด<< , >>รายละเอียด ๑<<
     ๕. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ >>
รายละเอียด<< , >>รายละเอียด ๑<< 
                                                                                                                                วันที่ลง 12 ตุลาคม 2554
 
    ๖. สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ >>รายละเอียด<< , >>รายละเอียด ๑<< วันที่ ลง 21 กุมภาพันธ์ 2555

  

โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข้อมูลพื่นฐาน
เงินอุดหนุน
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
กฎหมายและคู่มือ
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010