งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> คู่มือการปฏิบัติงาน
 

 

          ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<

คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม

คู่มือการประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงาน

คู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

คู่มือการวิเคราะห์โครงการตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

คู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

คู่มือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน

คู่มือวิเคราะห์โครงการหมวดเงินอุดหนุน

คู่มือขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำข้อบัญญัติในระบบ e-LAAS (ฉบับแรก)

คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

คู่มือการปฏิบัติงานการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น้ำมันและยาสูบ)

คู่มือการบัญชี

คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง

คู่มือการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Placycling

คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน

คู่มือการปฏิบัติงาน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการห้องพยาบาล

คู่มือปฏิบัติงานการให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

คู่มือการซื้อหรือการจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และกฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

คู่มือการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

คู่มือการตรวจพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ

คู่มือการจัดหาพัสดุ และหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องงานพัสดุ

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
ระบบภายใน
กองทุนฟื้นฟูฯ สุรินทร์
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010