งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> หนังสือราชการ
 

 

หนังสือเวียนภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

หนังสือราชการ อบจ.สร

หน่วยงาน

 เลขที่หนังสือ

หนังสือลงวันที่

รายละเอียด

หมาประ

ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561          
รายงานการประชุมการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และข้อตกลงในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ สำนักปลัดฯ สร 51001.1/ว588 2 พฤศจิกายน 2561 ดาวส์โหลด  

ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561(กำหนดการร่วมพิธี 12 สิงหาคม 2561)

สำนักปลัดฯ

สร 51001.1/415

10 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลด

 

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

สำนักปลัดฯ

สร 0017.3/4174

6 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลด

 

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 (ฉบับใหม่) กรณีศึกษาข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคดีตัวอย่างที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูล"

หน่วยตรวจสอบฯ

ที่ สร 51012/122

7 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลด

 

เมล์ส่วนราชการ

สำนักปลัดฯ

-

31 กรกฎาค2561

ดาวน์โหลด

 

 ขอเชิญรับการฝึกอบรมหลักสูตร "การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแผนพัฒนาท้องถิ่น การยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบและการเพิ่มทักษะการบริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ หนังสือสั่งการ"

 กองแผน

 ที่ สธ 0567/5036

 2 กรกฎาคม 2561

 ดาวน์โหลด

 

การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อพระชีว์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จังหวัดสุรินทร์

 สำนักปลัดฯ

 1818
 1274
 368

 23 กรกฎาคม
2561

 ดาวน์โหลด

 

มาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักปลัดฯ

1241

20 กรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลด

 

การลดขั้นตอนและระยะเวลา วิธีปฏิบัติราชการในการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราช บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สำนักปลัดฯ

 1182

 9 กรกฎาคม 2561

 ดาวน์โหลด

 

ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

 

 

 

 

 

 การจัดงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 สำนักปลัดฯ

 1185

 10 กรกฎาคม 2561

 ดาวน์โหลด

 ส่งรายชื่อผู้ร่วมงานที่ surinsurinpao@gmail.com

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

 สำนักปลัดฯ

 1186

 10 กรกฎาคม 2561

  ดาวน์โหลด

 

 มาตราการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

  สำนักปลัดฯ

 ว๑๓๘

 ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

 ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010