งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ข้อมูลพื้นฐาน
 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

จังหวัดสุรินทร์

แนะนำจังหวัดสุรินทร์

          จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอนว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร อาศัยเพียงข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี ตลอดจนคำบอกเล่าของผู้สูงอายุที่เล่าต่อๆกันมา โดยเชื่อกันว่าเมืองสุรินทร์ถูกสร้างขึ้น เมื่อประมาณ 2,000 ปี ล่วงมาแล้ว  ในสมัยที่พวกขอมมีอำนาจอยู่บริเวณนี้ เมื่อขอมเสื่อมอำนาจลงเมืองสุรินทร์ได้ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นป่าดงอยู่นาน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2306 ปรากฏหลักฐานว่าหลวงสุรินทร์ภักดี (เชียงปุม) ซึ่งเดิมเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเมืองทีได้ขอให้เจ้าเมืองพิมาย กราบบังคมทูลขอพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ย้ายหมู่บ้านจากบ้านเมืองที มาตั้งอยู่บริเวณบ้านคูประทาย บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้ง เมืองสุรินทร์ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นบริเวณที่มีชัยภูมิเหมาะสม มีกำแพงค่ายคูล้อมรอบ 2 ชั้น มีน้ำอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพและอยู่อาศัยต่อมา หลวงสุรินทร์ภักดีได้กระทำความดีความ ชอบเป็นที่โปรดปราน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านคูประทายเป็น  "เมืองประทายสมันต์" และเลื่อนบรรดาศักดิ์หลวงสุรินทร์ภักดี เป็นพระสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางให้เป็นเจ้าเมืองปกครอง

          ในปี พ.ศ. 2329 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ"เมืองประทายสมันต์" เป็น "เมืองสุรินทร์" ตามสร้อยบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมือง

          จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 42กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ และ 420 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ มีพื้นที่ประมาณ 8,124.06 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,077,535 ไร่ มีประชากรประมาณ 1,388,194

 

การปกครอง

          มี 17 อำเภอ 158 ตำบล 2,120 หมู่บ้าน 364,389 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 15 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 156 แห่ง

 

อาณาเขตติดต่อ

 

ทิศเหนือ

ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้

ติดต่อกับประเทศกัมพูชา

 

จำนวนประชากร           

 

ชาย

หญิง

รวม

694,043

694,160

1,388,194

                             

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. แหล่งที่มา http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat56.html

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ แหล่งที่มา http://surin.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=538788273

โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010