องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง
การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ʶԵԡ
Untitled Document
˹ѡ -> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 
       
1. ช่องทางร้องเรียน
 
           
- ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
             - ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 044-511975

 
           
- FACEBOOK องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 
            - เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หัวข้อ ร้องเรียนร้องทุกข์
www.surinpao.org
 
        
2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
              ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ ๑

   
         - ขั้นตอนที่ 1 หนังสือแจ้ง/รับเรื่อง ->
นิติกร -> หัวหน้าฝ่าย -> หัวหน้าสำนักปลัดฯ -> ปลัดฯ (ภายใน 1 วัน)
            
- ขั้นตอนที่ 2 แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ/ดำเนินการ (ภายใน 1 วัน)
-> แจ้งให้ฝ่ายนิติการ
 
            - ขั้นตอนที่ 3 นิติกรสรุปพร้อมทั้งเสนอความเห็น
-> เสนอนายกฯ และแจ้งผู้ร้อง (ภายใน 1 วัน)
           
สรุปกระบวนการ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 3 วัน ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2555

         3. ส่งเสริมให้ประชาชน ได้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันการทุจริตของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอบรมให้ความรู้ เช่น ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ผ่านเว็บไซต์

         4. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งเอกชน หน่วยงานของรัฐในการป้องกันการทุจริต เช่น เข้าร่วมงานกิจกรรม กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 
         5. จัดให้มีกิจกรรมยกย่องคนดี เพื่อป้องกันการทุจริตและยกย่องคนดี เช่นการดำเนินการโครงการยกย่อง  ผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ

 
         6. จัดให้มีประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต

          7. จัดให้มีประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน

          8. จัดให้มีประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม
  
         
9. จัดให้มีประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
: к
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
KM
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
  • ปรับปรุ่ง
  •  ټǵ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010