องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
รายงานการประชุม
รายงานการเงิน
แผนพัฒนา อบจ.สร
รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินการ
การติดตามประเมินผล
หนังสือราชการ
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ข้อบัญญัติ
ติดต่อขอรับบริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้ง
การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
ʶԵԡ
Untitled Document
˹ѡ -> ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
 

ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสุรินทร์

- ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับงบประมาณกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและโครงการพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะฟืนฟูสมรรถภาพ (ฉบับใหม่) >>รายละเอียด<<

- ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ (ฉบับใหม่) เรื่อง กระบวนการขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ  >>รายละเอียด<<

-
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 >>รายละเอียด<<

- ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2562  >>รายละเอียด<<

- ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และบริหารจัดการของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2562  >>รายละเอียด<<

- ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การกำกับดูแลให้หน่วยงานหรือกลุ่มหรือองค์กรที่ได้รับเงินจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพในการเก็บรักษาและใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ พ.ศ. 2562  >>รายละเอียด<<

-
ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับงบประมาณกองทุนฯเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนพิการและผู้สูงอายุ  >>รายละเอียด<<

- ประกาศคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาสนับสนุนงบประมาณด้านเครื่องช่วยการอุปกรณ์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับบริหารทางการแพทย์ของกองทุนฯ จำนวน 17 รายการ  >>รายละเอียด<<


: к
การจัดการความรู้ กฎหมายและคู่มือ
link ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินการท่องเที่ยว
กองทุนฟื้นฟู
ครูสอนดี
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สำหรับเจ้าหน้าที่
ITA
ก.จ.จ.สุรินทร์
ระบบภายใน
KM
Polls
เกี่ยวกับเว็บฯ
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
  • ปรับปรุ่ง
  •  ټǵ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010