งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบ
การขอใช้หอประชุม
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
แผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
สรุปผลการดำเนินการ
รายงานการเงิน
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนราชการภายใน
แผนพัฒนา อบจ.
การติดตามประเมินผล
ข่าวประชุม
Untitled Document
หน้าหลัก -> ความเป็นมาของ อบจ.สุรินทร์
 

 

ความเป็นมาองค์การบริหารส่วนจังหวัด


 

        องค์การ บริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีอยู่ในทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) จังหวัดละ ๑ แห่ง ประกอบด้วยสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในเขตจังหวัด นั้นๆ และเป็นองค์กรที่ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครอง และสามารถตรวจสอบการบริหารงานได้ด้วย ลำดับความเป็นมามีดังต่อไปนี้

          ๑. ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ถือกำเนิดมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)  เรียกว่า สุขาภิบาล มีอยู่ ๒ แบบคือ
                    ๑.๑ สุขาภิบาลกรุงเทพฯ จัดตั้งขึ้นโดย "พระราชกำหนด สุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. ๑๑๖ " (พ.ศ.๒๔๔๐)
                    ๑.๒  สุขาภิบาลตามหัวเมือง จัดตั้งขึ้นโดย "พระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล ร.ศ.๑๒๗  "(พ.ศ.๒๔๕๑) ทั้งนี้ ปรากฏตามสำเนาพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
         ๒. ได้จัดให้มีสภาจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรก ตามความใน "พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖" สภาจังหวัดทำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาแก่กรมการจังหวัด และยังมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่แยกจากจังหวัดซึ่งเป็นราชการส่วนภูมิภาค
          ๓. ได้มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑" ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๔๘๗) ที่ต้องการจะแยกกฏหมายที่เกี่ยวกับสภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะ แต่สภาจังหวัดยังทำหน้าที่เป็นสภา ที่ปรึกษาของกรมการจังหวัดเช่นเดิม
          ๔. ได้มีประกาศใช้ "พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๙๕" กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบการ บริหารราชการในจังหวัด ทำให้อำนาจของกรมการจังหวัดเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น สภาจังหวัดยังทำหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด
          ๕."องค์การบริหารส่วนจังหวัด" เกิดขึ้นตามความใน "พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๘" ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๒๓) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่แยกจากจังหวัดซึ่ง เป็นราชการส่วนภูมิภาค และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบ

 

 

โพสโดย: ผู้ดูแลระบบ
แบบประเมิน ITA 61
รายงานการกำกับติดตาม
ติดต่อ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดการสารสนเทศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่ง
กฎหมายและคู่มือ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสม
เงินอุดหนุน
ข้อมูล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
เฟสบุ๊คอบจ.สุรินทร์
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
บทความออนไลน์
Polls
รูปแบบเว็บไซต์ใหม่ อบจ.สุรินทร์
  • มากที่สุด
  • มาก
  • ปานกลาง
  • น้อย
  • น้อยที่สุด
  •  ดูผลโหวต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ All right reserve@2010