button


คลิกเพื่อเข้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร




คลิกดาวน์โหลด คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คลิกดาวน์โหลด ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
คลิกดาวน์โหลด ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
คลิกดาวน์โหลด สรุปผลการับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2 -6 พฤศจิกายน 2563
คลิกดาวน์โหลด วิดีทัศน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญชวนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด


surinmap

เบอร์โทร 044-511921, 044-512600, 044-511599, 044-518152