ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
          ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ

          ข้อ 2 การให้บริการประชาชน
          ข้อ 3 การบริหารงานของหน่วยงาน
          ข้อ 4 การบริหารงานงบประมาณ
          ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล
          ข้อ 6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
                                                                                                                                                     

                                                                                                                         >>กลับมาตรา 9(8)<<