ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการให้บริการโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการ ประจำปี 2564  >>รายละเอียด<<
- สถิติผู้มาขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
- สถิติการใช้หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<