การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินงานโดยงานฝ่ายนิติการ มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้มาสอบถามและค้นคว้า

 

การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มี 3 แบบ คือ

 
  1. ข้อมูลข่าวสารที่เป็นรูปเล่ม / แฟ้ม อาคารเฉลิมพระเกียรติตึก OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุรินทร์
   2. ข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไชต์ www.surinpao.org/dbcenter/main.htm
   3. ทางโทรศัพท์ 0 - 4451 - 1975