วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

                     "เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาล"