head
 
แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- แผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไขฉบับที่ 1)  >>รายละเอียด<<
- แผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)  >>รายละเอียด<<
- แผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   >>รายละเอียด<<
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- แผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4  >>รายละเอียด<<
- แผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3  >>รายละเอียด<<
- แผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2  >>รายละเอียด<<
- แผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1  >>รายละเอียด<<
- แผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   >>รายละเอียด<<
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- แผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 6)  >>รายละเอียด<<
- แผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 5)  >>รายละเอียด<<
- แผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4)  >>รายละเอียด<<
- แผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3)  >>รายละเอียด<<
- แผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2)  >>รายละเอียด<<
- แผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)  >>รายละเอียด<<
- แผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   >>รายละเอียด<<
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 2  >>รายละเอียด<<
- ขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3)  >>รายละเอียด<<
- ขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2)  >>รายละเอียด<<
- แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมที่ 1)  >>รายละเอียด<<
- เปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  >>รายละเอียด<<
- แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2562  >>รายละเอียด<<
- แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2561  >>รายละเอียด<<
- แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2560  >>รายละเอียด<<