แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 
ขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติมที่ 1)
เปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2561
แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2560