พันธกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

                     1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                     2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
                     3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีสุรินทร์
                     4. ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม