head
 
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ >>รายละเอียด<<
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2/2563 >>รายละเอียด<<
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563 >>รายละเอียด<<
- แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM Process) >>รายละเอียด<<
- คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  >>รายละเอียด<<
- คู่มือการยืมเงินและส่งใช้เงินยืม  >>รายละเอียด<<, >>รายละเอียด<<
- คู่มือการเขียนโครงการและการติดตามประเมินผล  >>รายละเอียด<<
- คู่มือกระบวนการจัดหาพัสดุ  >>รายละเอียด<<