head
 
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
1
แบบใบลาอุปสมบท
6
หนังสือลาออก
2
แบบคำขอยกเลิกวันลา
3
แบบใบลาป่วย/คลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว
4
แบบใบลาพักผ่อน
5
คำร้องขอโอน