head
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
1
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดาวน์โหลด
2
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
3
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ