รายงานการรับ - จ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

- รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
- รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561