รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ประจำปีงบประมาณ 2562

ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562

ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1