งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561