button


คลิกเพื่อเข้าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อย่างไม่เป็นทางการ  >>รายงาน<<
คลิกดาวน์โหลด "คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง : ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น"
โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

คลิกดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
คลิกดาวน์โหลด ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์์
คลิกดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
คลิกดาวน์โหลด ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
คลิกดาวน์โหลด คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คลิกดาวน์โหลด ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
คลิกดาวน์โหลด ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
คลิกดาวน์โหลด สรุปผลการับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 2 -6 พฤศจิกายน 2563
คลิกดาวน์โหลด วิดีทัศน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญชวนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด


surinmap

เบอร์โทร 044-511921, 044-512600, 044-511599, 044-518152