ผลคะแนนโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ 2560

ประจำปีงบประมาณ 2559