head
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนราชการสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรนิทร์
  >>รายละเอียด<<
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ลำดับที่
เรื่อง
 
1
คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
2
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม
3
คู่มือการประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงาน
4
คู่มือการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
5
คู่มือการรับแจ้งการขอตรวจสอบสิทธิ หรือผู้มีสิทธิคัดค้านการเลือกตั้งมีสิทธิเข้าถึง หรือคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ
 
เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
6
คู่มือการวิเคราะห์โครงการตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
7
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
8
คู่มือการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
9
คู่มือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หมวดเงิน อุดหนุน
10
คู่มือการวิเคราะห์โครงการหมวดเงินอุดหนุน
11
คู่มือขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำข้อบัญญัติในระบบ e-LAAs (ฉบับแรก)
12
คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
13
คู่มือการปฏิบัติงานการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (น้ำมันและยาสูบ)
ดาวน์โหลด
14
คู่มือการบัญชี
15
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
16
คุ่มือปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงรักษาทาง
17
คุ่มืองานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
18
คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบบริหารและติดตามการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทาง
19
คู่มือการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
20
ู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการห้องพยาบาล
21
คู่มือปฏิบัติงานงานการให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
22
คู่มือการซื้อหรือการจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และกฏกระทรวงที่ออกตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
23
คู่มือการบริหารพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคัฐ พ.ศ. 2560
24
คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
25
คู่มือการจัดหาพัสดุ และหน้าที่ของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสด
26
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์