head
 
ความรู้เกี่ยวกับวินัย
1
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน
ดาวน์โหลด
 
การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ้องทุกข์ พ.ศ. 2558
2
คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ
3
แบบบันทึกการสอบสวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สว.1 - สว.6