logobest logo  
 
  4
ขั้นตอนและอัตราค่าบริการการขอใช้หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ทะเบียนคุมการขอใช้หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวั ดสุรินทร
จองห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
1 2 3
 
ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทรศัพท์ : 044 - 511975
โทรสาร 044 - 515581