การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนราชการสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
O26 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
O27 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาคมท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี
    (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O29 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้มีความรู้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่กำหนด
2. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยกาป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต"

3. มาตรการการต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4.โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตของภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O30 การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
1. สรุปอบรมโครงการ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
2. สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
    และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
    ภาครัฐ พ.ศ.2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
ITA องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดา เนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ
ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัด : การเปิดเผยข้อมูล
EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 
ตัวชี้วัด: การมีส่วนร่วม
EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
ตัวชี้วัด: การจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
รายงานการปรับปรุงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
 
ตัวชี้วัด: การดำเนินงานตามภารกิจ
 
EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
 
EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
ตัวชี้วัด: การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 
ตัวชี้วัด: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัด: การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
 
ตัวชี้วัด: การรับสินบน
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
มาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 
ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 
ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องตัวชี้วัด: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
 
ตัวชี้วัด: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)
คู่มือตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก
 
ตัวชี้ย่อยวัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O29การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
1.