การให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินงานโดยงานฝ่ายนิติการ มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้มาสอบถามและค้นคว้า

p2

ค่าธรรมเนียมการขอสำเนา