head
 
รายงานการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 
ประจำปีงบประมาณ
- รายงานการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับการบริการที่มาติดต่องานหรือรับบริการงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
  ประจำปีงบประมาณ 2564
  >>รายละเอียด<<
- รายงานการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับการบริการที่มาติดต่องานหรือรับบริการงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
  ประจำปีงบประมาณ 2563
  >>รายละเอียด<<
- รายงานการประเมินและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับการบริการที่มาติดต่องานหรือรับบริการงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
  ประจำปีงบประมาณ 2562
  >>รายละเอียด<<