สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

   
- ผลิตพร้อมติดตั้งซุ้มประตูทางเข้าเป็นไวนิลพิมพ์ยูวีแบบกันแดด เสริมไม้และไม้อัด พร้อมไดคัทเข้ารูปเพื่อประชาสัมพันธ์ และไดคัทประตูทางเข้าโครงการโลกของช้าง (Elephant World) โดยติดตั้งภายในโครงการโลกของช้าง (Elephant World) ณ ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 9 รายการ พ.ค.62
- สัญญาซื้อขายเต็นท์ทรงโค้ง จำนวน 5 ชุด พ.ค.62
- สัญญาซื้อขายรถยนต์ ยี่ห้อ FORD รุ่น Ranger Double 2.2L XLT HR 6 AT ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ที่ 2,198 ซีซี หรือเครื่องยนต์ 118 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน พ.ค.62
- สัญญาซื้อขายยางรถยนต์ จำนวน 21 รายการ พ.ค.62
- สัญญาซื้อขายรถยนต์ ยี่ห้อ FORD รุ่น Ranger Double 2.2L XLT HR 6 AT ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ที่ 2,198 ซีซี จำนวน 4 คัน พ.ค.62
- สัญญาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดย Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10004 สายบ้านหนองตาด บ้านหนองแวง ตำบลเมืองแก – บ้านโสมน ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ พ.ค.62
- สัญญาจ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ศูนย์คชศึกษา ผ่านสื่อวิทยุที่ออกเผยแพร่ ได้ทั่วประเทศ จำนวน 8 ตอน ความยาวครั้งละไม่น้อยกว่า 1 นาที พ.ค.62
- สัญญาจ้างผลิตพร้อมติดตั้งซุ้มประตูทางเข้าเป็นไวนิลพิมพ์ยูวีแบบกันแสงแดด เสริมโครงไม้และไม้อัด พร้อมไดคัทเข้ารูปเพื่ประชาสัมพันธ์ และไดคัทประตูโครงการโลกของช้าง (Elephant World) โดยติดตั้งภายในโครงการโลกของช้าง พ.ค.62
- สัญญาจ้าง ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ สำหรับ การจัดงานพระราชพิธีบรมราชภิเษกของจังหวัดสุรินทร์ พ.ค.62
- จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ และเครื่องโทรสาร จำนวน 1 รายการ พ.ค.62
- จัดซื้ออุปกรณ์การแสดงช้าง เพื่อใช้ประกอบการแสดงช้างเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม ภายในโครงการโลกของช้าอง พ.ค.62
- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว พ.ค.62
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ พ.ค.62
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ค.62
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ พ.ค.62
- จัดซื้อถังขยะ ขนาดความจุ 120 ลิตร จำนวน 2 แบบ พ.ค.62
- จ้างซ่อมแซมประตูม้วนห้องจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เขวาสินรินทร์ พ.ค.62
- จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีบวชนาคช้าง ประจำปี 2562
จำนวน 5 ป้าย
พ.ค.62
- จ้างซ่อมอาคาร OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พ.ค.62
- จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ 6 นิ้ว รหัส 054-57-0032 จำนวน 14 รายการ พ.ค.62
- จ้างจัดหาเครื่องสักการะและประดับตกแต่งสถานที่ พ.ค.62
- จ้างผลิตพร้อมติดตั้งป้ายไวนิลเพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในโครงการโลกของช้าง
(Elephant world)
พ.ค.62
- จ้างถ่ายเอกสารโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลในการ
ปฏิบัติงาน” จำนวน ๒๖๓ ชุด
พ.ค.62
- จ้างจัดหาพานพุ่มดอกไม่สอด และเครื่องถวายสักการะ พ.ค.62
- จ้างเหมาจัดเวทีเครื่องเสียง พร้อมขนส่ง ติดตั้งและรื้อถอนในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มปราสาทตาเมือน “งานเยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา” จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 พ.ค.62
- จ้างติดตั้งเต็นท์โค้ง ภายในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มปราสาทตาเมือน  “งานเยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา”
จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562
พ.ค.62
- จ้างจัดแสดงศิลปะดนตรีพื้นบ้าน “งานเยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา” จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 พ.ค.62
- จ้างตกแต่งสถานที่ ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 พ.ค.62
- จ้างจัดทำประตูม่านน้ำ พร้อมประดับไฟส่องสว่าง ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 พ.ค.62
- จ้างจัดหาภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมถวายพระภิกษุสงฆ์ตามโครงการวันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ภัคดีศรณรงค ์จางวางและทำบุญเพื่อแผนดิน ประจำปี 2562 พ.ค.62
- จ้างเหมาจัดขบวนแหเพื่อสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของบรรพบุรุษเมืองสุรินทร์งานวันที่ระลึกพระยาสุรินทร์ ภัคดี      ศรีณรงค์จางวางและ  ทำบุญเพื่อแผนดิน ประจำปี 2562 พ.ค.62
- จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 พ.ค.62
- จ้างจัดหาเครื่องประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีทำน้ำอภิเษก พ.ค.62
- จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งซุ้มถวายพระเกียรติ พ.ค.62
- จ้างจัดหาผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก เก้าอี้เบาะนวมพร้อมผ้าคลุม พ.ค.62
- จ้างหมอพราหมณ์และเครื่องบวงสรวงพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ พ.ค.62
- จ้างจัดหาพานพุ่มดอกไม้สด ภัตตาหาร จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม และเครื่องถวายสักการะ พ.ค.62
- จ้างทำซุ้มถวายพระเกียรติรูปแบบประมาณราคาที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ พ.ค.62
- จ้างจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ขบวนประเพณีงามล้ำสงกรานต์ปีใหม่) ในการจัดงานประเพณี
ขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2562
พ.ค.62
- จ้างจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ขบวนทำบุญขึ้นเขาสวาย) ในการจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย
ประจำปี 2562
พ.ค.62
- จ้างจัดหาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ในการจัดงานขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2562 พ.ค.62
- จ้างจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ขบวนกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์) ในการจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย
ประจำปี 2562
พ.ค.62
- จ้างจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ขบวนชาวสุรินทร์รวมใจสืบสานภูมิปัญญา) ในการจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2562 พ.ค.62
- จ้างจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม (การแสดงลิเก) ในการจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2562 พ.ค.62
- จ้างจัดหาผู้ประกอบพิธีบวงสรวงพนมสวาย พร้อมจัดหาเครื่องบวงสรวงเพื่อดำเนินการ ในงานจัดงานประเพณี
ขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2562
พ.ค.62
- รับจ้างจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ขบวนลือระบินถิ่นวัฒนธรรม) พ.ค.62
- รับจ้างจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ขบวนเกจิอาจารย์สถิตคู่เมืองสุรินทร์) พ.ค.62
- จ้างตกแต่งสถานที่ ในการจัดงานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2562 พ.ค.62
- จ้างประดับผ้าระบายสีเหลือง – ขาว พ.ค.62
- จ้างทำซุ้มถวายพระเกียรติตามรูปแบบประมาณราคาที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์กำหนด พ.ค.62
- จ้างติดตั้งเครื่องเสียงพร้องอุปกรณ์ พ.ค.62
- จ้างติดตั้งเต็นท์โดม ผ้าคลุมเก้าอี้ เก้าอี้บุนวมพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุม พัดลมแอร์ และพัดลมสามขา สำหรับการประกอบพิธีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีน้ำอภิเษก พ.ค.62
- จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้งจอ LED เพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดวีดีโอกลางแจ้ง พร้อมแสดงภาพ พ.ค.62
- จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ พ.ค.62
- จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวีธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10013 สายบ้านหนองตราด ตำบลตาคง เชื่อมติดต่อบ้านแสนสนุก ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ เม.ย.62
- จ้างก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านดู่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านธาตุ – บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรฯ ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+860 ระยะทาง 1.860 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.ไหล่ทางข้างละ – เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11,160 ตารางเมตร เม.ย.62
- จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโครงการโลกของช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยก่อสร้าง ถนนคอนกรีต ภายในโครงการโลกของช้างบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร เม.ย.62
- จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน และรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน รวม 47 รายการ เม.ย.62
- สัญญาก่อสร้าง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวีธี Pavement In-Place Recycling สายบ้าน โพนชาย ตำบลบ้านชบ เชื่อมติดต่อ บ้านพระแก้ว ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติคอนกรีตฯ ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+900 ระยะทาง 0.900 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ – เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร เม.ย.62
- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เม.ย.62
- จัดซื้อโปรแกรมบริการ TOT Smart sms รายปี เม.ย.62
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกัน และ กำจัดศัตรูพืช จำนวน 6 รายการ เม.ย.62
- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกอบรม เพื่อใช้ในโครงการจัดค่ายกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน   จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 11 รายการ เม.ย.62
- ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ เม.ย.62
- จัดซื้ออาหารช้าง จำนวน 5 รายการ เม.ย.62
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ เม.ย.62
- จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร TOSHIBA e-studio 307 จำนวน 3 กล่อง เม.ย.62
- จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง เม.ย.62
- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เม.ย.62
- จัดซื้อตู้แช่เย็น ขนาด 2 ประตู ความจุไม่น้อยกว่า 24 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ เม.ย.62
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เม.ย.62
- จ้างส่ง หมึกปริ้นเตอร์ รุ่น FX 9 (Toner canon) เม.ย.62
- จ้างจัดส่งเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว เม.ย.62
- จ้างจัดส่งน้ำ (แบบขวด) ขนาด ๖๐๐ มล. เม.ย.62
- จ้างผลิตพร้อมติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ “งานเยี่ยมเยือนตาเมือน เดือนเมษา” ประจำปี 2562 จำนวน 5 ป้าย เม.ย.62
- จ้างจัดการแสดงทางวัฒนธรรมชุดรำคล้องช้าง เม.ย.62
- จ้างจัดนิทรรศการ เม.ย.62
- จ้างจัดหาผ้าสีขาวและตัดเย็บผ้าคลุมพนักพิงเก้าเย็บระบายด้วยลูกไม้ เม.ย.62
- จ้างจัดหาพานพุ่มดอกไม้สด เครื่องถวายราชสักการะ และจัดประดับตกแต่งสถานที่ เม.ย.62
- จ้างผลิตป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในงานประเพณีขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2562 จำนวน 5 ป้าย เม.ย.62
- จัดส่ง ตรายาง จำนวน ๒ รายการ เม.ย.62
- จ้างจัดหาวงโยธวาทิต เม.ย.62
- จ้างจัดเครื่องเซ่นไหว้ศาลปะกำในโครงการ “วันช้างไทย” ประจำปี 2562 เม.ย.62
- จ้างจัดการแสดงช้าเชิดชูช้างไทย เม.ย.62
- จ้างจัดพิธี เม.ย.62
- จ้างจัดหาเครื่องบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร ในโครงการ “วันช้างไทย” ประจำปี 2562 เม.ย.62
- จ้างทำข้าวกล่องกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม เม.ย.62
- จ้างจัดและประดับตกแต่งสถานที่ในงาน “วันช้างไทย” ประจำปี 2562 เม.ย.62
- จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน1 ชุด เม.ย.62
- จ้างผลิตติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ “วันช้างไทย” ประจำปี 2562 เม.ย.62
- จ้างผลิตติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เม.ย.62
- จ้างตกแต่งพลับพลาพิธี สว่าง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เม.ย.62
- จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่าง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เม.ย.62
- จ้างจัดหาและติดตั้งเต็นท์ ,พัดลม 3 ขา พัดลมติดขาเต็นท์ และโต๊ะเหลี่ยมขาพับ ผ้าคลุมมีจีบ จำนวน 6 รายการ เม.ย.62
- จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองคณะผู้บริหาร สมาชิก และข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เม.ย.62
- จ้างจัดทำข้าวกล่อง เม.ย.62
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดย Pavement In-place Recycling สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๔ บ้านสวายทอง ตำบลกังแอน เชื่อมติดต่อบ้านโคกเพชร ตำบลหมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มี.ค.62
- จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านนาโพธิ์ ตำบลช่างปี่ เชื่อมติดต่อบ้านโนนถ่อน ตำบลแตล อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ มี.ค.62
- ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางจราจรยางพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.๑๐๐๖๐ สายบ้านสะเดา เชื่อมติดต่อบ้านละลม ตำบลบ้านสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔, ๑๓๐ ตารางเมตร มี.ค.62
- จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. ๑๐๐๘๔ สายบ้านโคกพอก – บ้านหนองหลวงตำบลเบิด หนองหลวง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มี.ค.62
- จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.๑๐๐๕๒ สายบ้านกระน๊อบ ตำบลนาบัว เชื่อมติดต่อบ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ยาว ๒,๐๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖.๗๒๐ ตารางเมตร มี.ค.62
- จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling สายบ้านโนนสวรรค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ – บ้านแก่นเมธี ตำบลกุดหวาย อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ มี.ค.62
- จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. ๑๐๑๖๔ สายบ้านบวรรัตน์ – บ้านมะลูจรูง ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ มี.ค.62
- โครงการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีขนส่ง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ มี.ค.62
- จ้างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกล จำนวน ๗๙ รายการ มี.ค.62
- จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. ๑๐๐๖๙ บ้านเขวา ตำบลเบา – บ้านห้วยเสนง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ มี.ค.62
- จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๑๔๐ สายบ้านพิงพวยเชื่อมติดต่อบ้านบัวโคก ตำบลบัวโคก ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตฯ ช่วง ก.ม. ที่ ๐+๐๐๐ ถึง ก.ม. ที่ ๒+๔๒๕ ระยะทาง ๒.๔๒๕ ก.ม. ผิวทางจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ – เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๕๐ ตารางเมตร มี.ค.62
- จ้างปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโครงการโลกของช้าง (Elephant World) บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มี.ค.62
- จัดซื้อชั้นวางของ จำนวน ๑๐ ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในศูนย์ความรู้กินได้ มี.ค.62
- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ มี.ค.62
- จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น จำนวน ๑ เครื่อง มี.ค.62
- จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง มี.ค.62
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ มี.ค.62
- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ มี.ค.62
- จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ มี.ค.62
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ มี.ค.62
- จัดซื้อแฟ้มคำกล่าวรายงานห่อปกด้วยผ้าไมสีชมพูสำหรับใส่ทะเบียนสมรส มี.ค.62
- จัดซื้ออาหารช้าง จำนวน ๖ รายการ มี.ค.62
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ มี.ค.62
- จ้างซ่อมรถยนต์ กระบะดับเบิ้ลแคบ ทะเบียน กจ-๔๔๒๗ สร มี.ค.62
- จ้างส่งแบบพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ มี.ค.62
- จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ เครื่อง มี.ค.62
- จ้างจัดพิธีแต่งงานแบบ “ฮาวปลึงจองได” มี.ค.62
- จ้างจัดพิธีชาวกวย “พิธีซัตเต” มี.ค.62
- จ้างหาและประดับตกแต่งสถานที่แบบวัฒนธรรมชาวกูย มี.ค.62
- จ้างตกแต่งรถอีแต๋นพื้นบ้าน มี.ค.62
- จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ มี.ค.62
- จ้างแต่งตัว แต่งหน้าทำผม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง โครงการจัดงานประจำปีอำเภอสนม ประจำปี ๒๕๖๒ มี.ค.62
- จ้างจัดเครื่องเซ่นไหว้ศาลปะกำ มี.ค.62
- จ้างจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุรินทร์ มี.ค.62
- จ้างประดับตกแต่งสถานที่แบบวัฒนธรรมพื้นเมืองสุรินทร์ มี.ค.62
- จ้างจัดทำช่อดอกไม้สำหรับคู่สมรส จำนวน ๓๐ ช่อ มี.ค.62
- จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหัวข้อ การจัดงาน จดทะเบียนบนหลังช้าง” ประจำปี ๒๕๖๒ มี.ค.62
- จ้างประดับดอกไม้ตกแต่ง (ผูกผ้าดอกไม้) มี.ค.62
- จ้างจัดขบวนแห่คู่ บ่าว-สาว เพื่อร่วมพิธี “ฮาวปลึงจองได” มี.ค.62
- จ้างจัดขบวนแห่ขันหมาก มี.ค.62
- ผลิตป้ายไวนิลและโครงไม้ติดตั้งประชาสัมพันธ์ โครงการโลกของช้าง มี.ค.62
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Plecycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๕๖ สายบ้านนายม ตำบลแคน อำเภอสนม – บ้านโนน ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ก.พ.62
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Plecycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๑๖๒ สายบ้านขมิ้น ตำบลเป็นสุข-บ้านขาม ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ก.พ.62
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Plecycling สายบ้านวารไพรศรี ตำบลหนองสนิท เชื่อมติดต่อ บ้านหนองเหล็ก ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ก.พ.62
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Plecycling รหัสสายทาง สร.ถ. ๑๐๐๕๑ สายบ้านรัตนบุรี ตำบลรัตนบุรี เชื่อมติดต่อบ้านขี้เหล็ก ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ก.พ.62
- สัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการโลกของช้าง (Elephant World) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ก.พ.62
- สัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการโลกของช้าง (Elephant World) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ก.พ.62
- สัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการโลกของช้าง (Elephant World) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ก.พ.62
- สัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการโลกของช้าง (Elephant World) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ก.พ.62
- สัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โครงการโลกของช้าง (Elephant World) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ก.พ.62
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Plecycling สายหน้าโรงเรียนเทนมีย์ ตำบลเทนมีย์ เชื่อมติดต่อบ้านตาอ็อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ก.พ.62
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Plecycling รหัสสายทาง ๒๒๖ ตำบลช่างปี่ บ้านพม่า ตำบลจารพัต ตำบลจารพัต อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ก.พ.62
- จ้างก่อสร้างระบบบาดาลหอถังสูง จำนวน ๑ แห่ง ภายในโครงการโลกของช้าง ก.พ.62
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Plecycling สายบ้านสนวน ตำบลบึง เชื่อมติดต่อบ้านระไซ้ร ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ก.พ.62
- จ้างก่อสร้าง ถนนลาดยาง รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๑๓๑ บ้านจีกแดก ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก เชื่อมติดต่อบ้านตะเพรา ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ก.พ.62
- ซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก ยี่ห้อ เชฟโรเลต รุ่น โคโลราโด (C-CAB ๒.๕ AT/LT/Z71)ขนาด ๑ ตัน ชนิด ๔ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตูยกสูงปริมาณกระบอกสูบ ๒,๔๙๙ ซีซี ๑ คัน ก.พ.62
- ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๕๘ รายการ ก.พ.62
- ซื้อผ้าเต้นทรงโค้งเคลือบยูวี จำนวน ๑๕ ผืน ก.พ.62
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ ก.พ.62
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ก.พ.62
- จัดซื้อกระดานฟริบชาร์ท ชนิดบอร์ด แบบธรรมดา จำนวน ๑๐ อัน ก.พ.62
- จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ ก.พ.62
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ ก.พ.62
- จัดซื้อวัสดุหมึกถ่ายเอกสาร (IR๒๕๒๕) รุ่น NPG-๕๑ ยี่ห้อ Canon จำนวน ๓ รายการ ก.พ.62
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ ก.พ.62
- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ ก.พ.62
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ก.พ.62
- จัดซื้อไฟฉุกเฉิน จำนวน ๒ ชุด ก.พ.62
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการขึ้นเส้นยืนม้วนไหม (เครือไหม) ประจำปี ๒๕๖๒ ก.พ.62
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ ก.พ.62
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ ก.พ.62
- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตู้ ก.พ.62
- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ ก.พ.62
- จัดซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้มอบผู้แข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ “สะเร็นเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙๐๐ ก.พ.62
- จัดซื้อเหรียญรางวัลโลหะหนัก เพื่อใช้มอบผู้แข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ “สะเร็นเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙๐๐ เหรียญ ก.พ.62
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ก.พ.62
- จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔/๘๐/๕๐๐ จำนวน ๑๙๔ รีม ก.พ.62
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ก.พ.62
- จัดซื้อของรางวัลสำหรับเด็ก เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ก.พ.62
- จ้างผลิตสปอตพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ “จดทะเบียนบนหลังช้าง” ประจำปี ๒๕๖๒ ก.พ.62
- จ้างส่งตรายาง จำนวน ๑๘ รายการ ก.พ.62
- จ้างส่งครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ก.พ.62
- จ้างติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างประจำปี ๒๕๖๒ ก.พ.62
- จ้างจัดการแสดงทางวัฒนธรรมชุดรำคล้องช้าง ก.พ.62
- จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่ ในการจัดกิจกรรมเทศการศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒ ก.พ.62
- จ้างเหมาจัดหาผู้กำกับเวทีและอำนวยการแสดง และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองสุรินทร์  ก.พ.62
- จ้างเหมาเครื่องค้นและขึ้นเส้นยืนหัวม้วนไหมเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการขึ้นเส้นยืนหัวม้วนไหม (เครือไหม) ประจำปี ๒๕๖๒ ก.พ.62
- จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการขึ้นเส้นยืนหัวม้วนไหม (เครือไหม) ประจำปี ๒๕๖๒ ก.พ.62
- จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ติดตามและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๓๐ คน ก.พ.62
- จ้างจัดหาพานพุ่มดอกไม้สดและเครื่องถวายสักการะฯ เพื่อใช้ในการจัดงานวันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช
ก.พ.62
- จ้างจัดหาพานพุ่มดอกไม้สดและเครื่องถวายสักการะฯ เพื่อใช้ในการจัดงานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก.พ.62
- จ้างเหมาบริการแสดง ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ก.พ.62
- จ้างเหมาบริตกแต่งสถานที่ ในการจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ “สะเร็นเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ ก.พ.62
- จ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ รายการ ก.พ.62
- จ้างเหมาบริการเพื่อดูแลสวนสาธารณะ โดยรอบ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ธ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๙๑ ตำบลด่าน – บ้านสกล ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ธ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๖๕ สายบ้านหนองเทพ ตำบลหนองเทพ – บ้านหนองตอ ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ธ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. ๑๐๐๘๒ สายแยกทางหลวง ๒๑๔ บ้านหนองยาง ตำบลเมืองแก – บ้านสนม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ธ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๐๔ สายบ้านหนองตาด บ้านหนองแวง ตำบลเมืองแก – บ้านโสมน ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ธ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. ๑๐๑๘๖ สายบ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน-บ้านหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ธ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.๑๐๐๘๑ แยกทางหลวง ๒๐๗๗ ตำบลตะเปียงเตีย อำเภอลำดวน เชื่อมต่อบ้านโนง ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ธ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. ๑๐๑๖๒ สายบ้านเป็นสุข ตำบลเป็นสุข เชื่อมติดบ้านผาง ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ธ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. ๑๐๑๑๐ สายบ้านโคกตะเคียน ตำบลโคกตะเคียน เชื่อมติดต่อบ้านโคกกลางสามัคคี ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ธ.ค.61
- จ้างซ่อมแซมระบบปั้มน้ำแรงดันสูงแบบหลายใบพัดแนวตั้ง Grundfos รุ่น CR 20-06 ชุดซีลเพลาและชุดปั้มปิ่นโต รหัส พัสดุ ๑๐๙ ๕๑ ๐๐๘ ธ.ค.61
- สัญญาจ้างช้าง ธ.ค.61
- สัญญาจ้างช้าง ธ.ค.61
- สัญญาจ้างช้าง ธ.ค.61
- สัญญาจ้างช้าง ธ.ค.61
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสะอาด (คุ้มโคกอังกัญ) ตำบลโชคเหนือ – บ้านกันจารย์ ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ธ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10012 สายบ้านแบกจาน ตำบลสังขะ เชื่อมติดต่อบ้านไทยสมบูรณ์ ตำบลชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ธ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10084 สายบ้านโคกพอก ตำบลเบิด อำเภอ รัตนบุรี – เชื่อมต่อบ้านหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ธ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านสันติสุข ตำบลดม เชื่อมติดบ้านศาลาสามัคคี ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ธ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านทมอ ตำบลทมอ อำเภอปราสาท  เชื่อมติดต่อ บ้านตาอำ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ธ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10174 สายบ้านโพนดวน ตำบลโพนโก อำเภอสนม เชื่อมติดต่อบ้านหนองเม็ก ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ธ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ. 10172 สายบ้านหนองตาดวัฒนา ตำบลหนองอียอ เชื่อมติดต่อบ้านพลับ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ธ.ค.61
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจบก ตำบลตะเปียงเตีย อำเภอลำดวน – อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุริทร์ ธ.ค.61
- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ธ.ค.61
- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ธ.ค.61
- จัดซื้อโซฟาไม้สัก จำนวน 3 ชุด ธ.ค.61
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ธ.ค.61
- จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร Toshiba T- 2450 D จำนวน 2 กล่อง ธ.ค.61
- จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ขนาดกว้าง 460 มม. ยาว 485 มม. สูง 814 มม. ผลิตจากโพลีพรอบพีลีน จำนวน 370 ตัว ธ.ค.61
- จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon NPG – 51 จำนวน 5 หลอด ธ.ค.61
- จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด ธ.ค.61
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ธ.ค.61
- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ ธ.ค.61
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ธ.ค.61
- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ธ.ค.61
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ธ.ค.61
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ธ.ค.61
- จัดซื้อน้ำดื่มแบบขวด ขนาด 600 มล. จำนวน 5,273 ขวด ธ.ค.61
- จัดซื้อเก้าอี้พิงบุนวม จำนวน 100 ตัว ธ.ค.61
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำเกยขึ้นช้าง จำนวน 5 หลัง ธ.ค.61
- จัดซื้อนั่งร้านเหล็ก จำนวน 50 ชุด ธ.ค.61
- จ้างติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โลกของช้าง (Elephant World) ธ.ค.61
- จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ธ.ค.61
- จ้างผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์การจักกิจกรรมการแข่งขัน
กรีฑาผู้สูงอายุ
ธ.ค.61
- จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ธ.ค.61
- จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Canon IR – 2525 รหัสครุภัณฑ์ 417-56-0026 จำนวน 1 เครื่อง ธ.ค.61
- จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ธ.ค.61
- จ้างจัดทำป้ายไวนิลฟิวเจอร์บอร์ด ธ.ค.61
- บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประเภท Leased Line Internet Bandwidth 250/50 Mbps. และเชื่อมโยงจุดบริการ Wifi สาธารณะ 15 จุด ธ.ค.61
- จ้างเหมาขนและกำจัดขยะอันตราย ธ.ค.61
- เสนอราคาและยอมรับจะส่งแบบพิมพ์และตั๋วฉีก จำนวน 4 รายการ ธ.ค.61
- จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง 12 รายการ ธ.ค.61
- จ้างติดตั้งโต๊ะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีสักการะพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ธ.ค.61
- จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
สิ่งศักดิ์จังหวัดสุรินทร์
ธ.ค.61
- จ้างผลิตไวนิลพร้อมติดตั้งซุ้มประตู เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
สิ่งศักดิ์จังหวัดสุรินทร์
ธ.ค.61
- จ้างผลิตป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
สิ่งศักดิ์จังหวัดสุรินทร์
ธ.ค.61
- ข้าวกล่อง ราดด้วยกับข้าว 1 ชนิด ภายในกล่อง เช่น ผัดกระเพราหมู ,ข้าวมันไก่ ,ผัดขิงไก่ ,ผัดพริกแกงหมู ,ไก่ทอดกระเทียม ฯลฯ ธ.ค.61
- จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ควบคุมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ธ.ค.61
- จ้างทำป้ายจุด Start – Finish Bike อุ่นไอรัก ธ.ค.61
- จ้างติดตั้งเต็นท์ ขนาด 5Í12 เมตร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ธ.ค.61
- จ้างจัดหาวัสดุและประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ธ.ค.61
- จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ธ.ค.61
- จ้างหาวัสดุตกแต่งสถานที่ จำนวน 9 ราย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ธ.ค.61
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำเวทีนั่งร้านและอัฒจันทร์ จำนวน 37 ราย พ.ย.61
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ พ.ย.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านทัพกระบือใหม่ ตำบลสำโรง พ.ย.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านจบก ตำบลผือ พ.ย.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านระโงนกรอย ตำบลบึง พ.ย.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านแสรออ ตำบลปราสาททอง พ.ย.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านยางชุม ตำบลศรีณรงค์ พ.ย.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยก ทช.สาย 3010 ตำบลราม พ.ย.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยกทางหลวง 226 - บ้านคาลาแมะ พ.ย.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10136 พ.ย.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบัว ตำบลลุ่มระวี พ.ย.61
- ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านภูมินิยม ตำบลตาตุม พ.ย.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10127 พ.ย.61
- จ้างเหมาจัดกิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรมชุมชน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 งาน พ.ย.61
- ผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2561 พ.ย.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สายบ้านนิคม 2 พ.ย.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองเมธี พ.ย.61
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกจ๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลกระหาด - บ้านสวาย พ.ย.61
- วัสดุซ่อมสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 รายการ พ.ย.61
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ พ.ย.61
- จัดซื้อวัสดุหล่อลื่นรถยนต์และเครื่องจักรกล จำนวน 5 รายการ พ.ย.61
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ พ.ย.61
- อาหารช้าง จำนวน 4 รายการ พ.ย.61
- โล่รางวัลประกวดขบวนรถอาหารเลี้ยงช้าง จำนวน 14 โล่ พ.ย.61
- อาหารช้าง จำนวน 6 รายการ พ.ย.61
- จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ พ.ย.61
- จ้างเหมาจัดหาเวที พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟแสงสี พร้อมเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด พ.ย.61
- จัดหาเวที เครื่องเสียง พร้อมไฟประดับตกแต่งเวที จำนวน 1 ชุด พ.ย.61
- จัดหาระบบ ไฟ แสง สี เสียง จำนวน 13 รายการ พ.ย.61
- จ้างจัดทำฉากกระท่อมจำลองวิถีชีวิตชาวพื้นเมือง/การสาธิตพิธีกรรมที่สำคัญและการละเล่นต่าง ๆ พ.ย.61
- จ้างจัดหาการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุรินทร์ พ.ย.61
- ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงาน พ.ย.61
- จ้างทำป้ายร่วมในขบวนต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2561 พ.ย.61
- จ้างตกแต่งสถานที่ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง พ.ย.61
- จ้างจัดหาวัสดุและประดับตกแต่งโต๊ะอาหารเลี้ยงช้าง พ.ย.61
- จัดหาวงโยธวาทิต จำนวน 6 วง พ.ย.61
- จ้างประดับตกแต่งแหย่งช้างศึก จำนวน 5 ชุด พ.ย.61
- จ้างแต่งตัว แต่งหน้า และทำผมให้กับผู้เข้าร่วมขบวนในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง พ.ย.61
- จ้างจัดหาและประกอบพิธีบวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์ จำนวน 12 รายการ พ.ย.61
- จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พ.ย.61
- จ้างจัดหาเครื่องเซ่นไหว้ศาลประกำ เซ่นไหว้หน้าศาลประกำบริเวณรูปปั้นโขลงช้าง พ.ย.61
- จัดหาวัสดุและประดับตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2561 พ.ย.61
- จ้างตัดผ้าคลุมช้าง และชุดผู้เข้าร่วมขบวน ตามโครงการต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2561 พ.ย.61
- จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง รหัสพัสดุ 417 58 0029 พ.ย.61
- จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขรหัสพัสดุ 416 54 0187 จำนวน 1 เครื่อง พ.ย.61
- จ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในบริเวณจัดอาหารเลี้ยงช้าง (บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวางและตลอดแนวถนนกรุงศรีนอก) พ.ย.61
- จ้างผลิตสปอตพร้อมประชาสัมพันธ์งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2561 ผ่านสื่อวิทยุที่เผยแพร่ทั่วประเทศ พ.ย.61
- จ้างเหมาเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2561 ในวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 พ.ย.61
- จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ประจำปี 2562 พ.ย.61
- ผลิตสปอตเพื่อประชาสัมพันธ์งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2561 ผ่านสื่อวิทยุ ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที พ.ย.61
- จ้างผลิตพร้อมติดตั้งป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2561 ความหนาไม่น้อยกว่า 360 แกรม จำนวน 3 ป้าย พ.ย.61
- จัดหาหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จำนวน ๑๓ รายการ ต.ค.61
- จ้างส่งวัสดุสำนักงาน ตรายาง จำนวน ๑๓ รายการ ต.ค.61
- จ้างจัดหาวัสดุและประดับแต่งสถานที่ จำนวน ๖ รายการ ต.ค.61
- จ้างจัดประดับดอกไม้และเครื่องถวายราชสักการะ จำนวน ๕ รายการ ต.ค.61
- จ้างจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ต.ค.61
- จ้างจัดหาวงโยธวาทิต จำนวน ๑ วง ต.ค.61
- จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด ต.ค.61
- จ้างจัดเครื่องเซ็นไหว้ศาลปะกำ ต.ค.61
- จ้างจัดเครื่องบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร์ ต.ค.61
- จ้างจัดตกแต่งสถานที่ งานโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์งานคล้องช้างสุรินทร์ ณ ศูนย์คชศึกษา ต.ค.61
- จ้างจัดหาอาหารช้าง (สับปะรด) จำนวน ๑๖ ตัน ต.ค.61
- จ้างเหมาจัดขบวนชวนกันไปทำบุญ เพื่อร่วมในขบวนแห่งานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๑ ต.ค.61
- จ้างเหมาจัดขบวนแซนโฎนตา เพื่อร่วมในขบวนแห่งานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๑ ต.ค.61
- จ้างเหมาจัดขบวนจูนโฎนตา เพื่อร่วมในขบวนแห่งานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๑ ต.ค.61
- จ้างเหมาจัดขบวนรำสุรินทร์ ๓ กลุ่มชาติพันธ์ เพื่อร่วมในขบวนแห่งานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๑ ต.ค.61
- จ้างเหมาจัดขบวนแห่รถประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาและความสำคัญประเพณีแซนโฎนตาบูชา บรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๑ ต.ค.61
- จ้างกำกับแสง สี เสียง “ตำนาน” แซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ในงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๑ ต.ค.61
- จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๑ ต.ค.61
- จ้างเหมาจัดนิทรรศการและสาธิตการทำขนนมพื้นบ้าน ในงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๑ ต.ค.61
- จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ในการจัดงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๑ ต.ค.61
- จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์และเครื่องแซนโฎนตา (กลาง) ในการจัดงานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๑ ต.ค.61
- จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง พร้อมไฟแสงสี และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดงานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ชุด ต.ค.61
- จ้างติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ต.ค.61
- จ้างออกกำลังกายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษาโดยการรำตะบอง ต.ค.61
- จ้างครูฝึกสอนออกกำลังกายโดยรำตะบอง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ต.ค.61
- จ้างครูฝึกสอนออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ต.ค.61
- จ้างครูฝึกสอนออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ต.ค.61
- จ้างครูฝึกสอนออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค ณ สวนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ต.ค.61
- จ้างครูฝึกสอนออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค ณ สวนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ต.ค.61
- สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ต.ค.61
- จ้างก่อสร้าง จัดภูมิทัศน์ โครงการโลกของช้าง (Elephant World) ต.ค.61
- จ้างก่อสร้าง ถนนลาดยาง ภายในโครงการโลกของช้าง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ต.ค.61
- จ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ โครงการโลกของช้าง (Elephant World) ต.ค.61
- จ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ต.ค.61
- จ้างทำความสะอาด ต.ค.61
- จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ต.ค.61
- จ้างเหมาบริการเพื่อดูแลบำรุงรักษาสวน ต.ค.61
- วัสดุเพื่อใช้ในโครงการโลกของช้าง (ร้านค้าและร้านอาหาร) ภายในบริเวณโครงการโลกของช้าง (Elephant World) บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ก.ย.61
- จ้างประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดเสียงในการจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 งาน ส.ค.61
- จ้างผลิตป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ประดับตกแต่งอัฒจันทร์ ตักบาตรบนหลังช้าง ในการจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 จำนวน 16 ป้าย ส.ค.61
- ซื้ออาหารช้าง (ต้นสัปปะรด) เพื่อเป็นอาหารสำหรับช้างที่มาร่วมในขบวนแห่ในงานมหกรรม แห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 จำนวน 25 ตัน ส.ค.61
- จ้างเหมาจัดขบวนแห่ “ขบวนรัชกาลที่ 10 ปวงประชาเปี่ยมสุข” เพื่อใช้ในขบวนแห่ในการจัดงาน มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 ส.ค.61
- จ้างเหมาจัดขบวนแห่ “ขบวนรัชกาลที่ ๗ ประชาธิปไตย” เพื่อใช้ในขบวนแห่ในการจัดงานมหกรรม แห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 ส.ค.61
- จ้างเหมาประดับตกแต่งรถเทียนพรรษา เพื่อใช้ในขบวนแห่ในการจัดงานมหกรรมแห่เทียน และตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 คัน ส.ค.61
- จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พิธีตักบาตรบนหลังช้าง ในการจัดจ้างมหกรรมแห่เทียนพรรษาและ ตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 งาน ส.ค.61
- จ้างตกแต่งสถานที่ ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ศิลปะขับร้องและดนตรีสำหรับเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ส.ค.61
- จ้างจำทำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ และแผ่นอิงค์เจ็ท จำนวน 3 รายการ ส.ค.61
- จ้างเหมาเต็นท์โดม ขนาด 12×36 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หลัง ส.ค.61
- จ้างจัดหาภาพยนตร์ จำนวน 1 รายการ ส.ค.61
- จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด และเครื่องถวายสักการะ ส.ค.61
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ส.ค.61
- จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมแห่เทียนและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 ส.ค.61
- จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Canon IR-2525 รหัสครุภัณฑ์ 41๗-56-0026 จำนวน 1 เครื่อง ส.ค.61
- จ้างผลิตป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่การจัดงานและบริเวณอัฒจันทร์ตักบาตร บนหลังช้างในการจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ส.ค.61
- ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้ในการจัดเตรียมเอกสารและการประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ส.ค.61
- จ้างซ่อมแซมรถยนต์ รถยนต์กระบะดับเบิ้ลแคบ ทะเบียน กจ-4418 สร. รหัสพัสดุ 001-56-002๗ ,รถยน์ตู้ ทะเบียน นข-33๙4 สร. รหัสพัสดุ 001-55-0023, รถยนต์กระบะ ดับเบิ้ลแคบ ทะเบียน กจ-442๗ สร. รหัสพัสดุ 001-56-0028 ,รถเก๋ง ทะเบียน กต-๗88 สร. รหัสพัสดุ 001-58-0033 จำนวน 52 รายการ ส.ค.61
- จัดซื้อต้นรวงผึ้ง มีความสูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร จำนวน 2๙ ต้น ส.ค.61
- จ้างเหมาจัดขบวนแห่ “ขบวนรัชกาลที่ 5 วัฒนะสู่สากล” เพื่อใช้ในขบวนแห่ในการจัดงานมหกรรม แห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 ส.ค.61
- จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในโครงการประกวดดนตรีโฟล์ค ซอง อบจ.สุรินทร์ ประจำปี 2561 ส.ค.61
- จ้างเหมาจัดขบวนแห่ “ขบวนรัชกาลที่ ๙ บารมีพระมากล้น” เพื่อใช้ในขบวนแห่ในการจัดงานมหกรรม แห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 ส.ค.61
- จ้างเหมาจัดขบวนแห่ “ขบวนรัชกาลที่ 8 นำไทยสามัคคี” เพื่อใช้ในขบวนแห่ในการจัดงานมหกรรม แห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 ขบวน ส.ค.61
- จ้างเหมาจัดขบวนแห่ “ขบวนรัชกาลที่ 6 มากล้นการศึกษา” เพื่อใช้ในขบวนแห่ในการจัดงานมหกรรม แห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 ขบวน ส.ค.61
- จ้างเหมาจัดขบวนแห่ “ขบวนรัชกาลที่ 4 แนวคิดอารยะ” เพื่อใช้ในขบวนแห่ในการจัดงานมหกรรม แห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 ขบวน ส.ค.61
- จ้างเหมาจัดขบวนแห่ “ขบวนรัชกาลที่ 3 เลิศล้ำเศรษฐกิจ” เพื่อใช้ในขบวนแห่ในการจัดงานมหกรรม แห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 ส.ค.61
- จ้างเหมาจัดขบวนแห่ “ขบวนรัชกาลที่ 2 เฟื่องฟูวรรณกรรม” เพื่อใช้ในขบวนแห่ในการจัดงาน มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 ส.ค.61
- จ้างเหมาจัดขบวนแห่ “ขบวนรัชกาลที่ 1 สร้างบ้านแบ่งเมือง” เพื่อใช้ในขบวนแห่ในการจัดงาน มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 จำนวน 1 ขบวน ส.ค.61
- จ้างเหมาจัดขบวนแห่ “ขบวนสถาบันชาติ” เพื่อใช้ในขบวนแห่ในการจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 ส.ค.61
- จ้างเหมาจัดขบวนแห่ “ขบวนศาสนา” เพื่อใช้ในขบวนแห่ในการจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 ส.ค.61
- จ้างเหมาจัดขบวนแห่ “ขบวนพระมหากษัตริย์ เพื่อใช้ในขบวนแห่ในการจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 ส.ค.61
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตเพื่อใช้ในโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ประจำปี 2561 จำนวน 32 รายการ ส.ค.61
- ส่งวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ส.ค.61
- จัดซื้อกระสอบพลาสติกสาน ขนาด 23 × 37 นิ้ว สำหรับบรรจุอาหารแห้งที่ประชาชนนำมาตักบาตรบนหลังช้างในงานมหกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  และตักบาตรบนหลังช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 จำนวน 500 ใบ ส.ค.61
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ส.ค.61
- จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ส.ค.61
- จ้างถ่ายเอกสาร ส.ค.61
- จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและปุ๋ย จำนวน 27 รายการ ส.ค.61
- ซื้อขายรถบรรทุก 6 ล้อแบบกระบะเหล็ก พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิคขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน ความจุกระบอกสูบ 7,684 ซีซี ยี่ห้อ HINO รุ่น FG8JP1A-JGT จำนวน 1 คัน ส.ค.61
- จ้างซ่อมรถยนต์เทรลเลอร์ ทะเบียน 81-285 สร.รหัสพัสดุ 013-32-0001 จำนวน 11 รายการ ส.ค.61
- จ้างจัดพานดอกไม้พุ่มสด เครื่องถวายสักการะและประดับตกแต่ง จำนวน 5 รายการ ส.ค.61
- จ้างทำป้ายไวนิล ส.ค.61
- จ้างถ่ายเอกสาร ส.ค.61
- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ ส.ค.61
- จัดซื้อวัสดุหมึกถ่ายเอกสารและหมึกโทรสาร จำนวน 2 รายการ ส.ค.61
- จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ จากโปรตีนไหม ประจำปี 2561 ส.ค.61
- จ้างเหมาจัดทำต้นเทียนเข้าพรรษา จำนวน 1 ต้น ต้นเทียนมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นเทียนไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร์ ส.ค.61
- จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จาก โปรตีนไหม ประจำปี 2561 จำนวน 4 รายการ  ส.ค.61
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จากโปรตีนไหม ประจำปี 2561 จำนวน 14 รายการ์ ส.ค.61
- จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์จากโปรตีนไหม ประจำปี 2561 จำนวน 1 ชุด 1 วัน ส.ค.61
- วัสดุเพื่อใช้ในโครงการโลกของช้าง (ร้านค้าและร้านอาหาร) ภายในบริเวณโครงการโลกของช้าง (Elephant World) บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 5 ก.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10052 สายบ้านกระน๊อบ ตำบลนาบัว - บ้านสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 5 ก.ค.61
- ซ่อมแซมเครื่องจักรกล 5 ก.ค.61
- ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ 5 ก.ค.61
- ใบสั่งจ้าง 1 มิ.ย.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอมกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ 10035 สายบ้านตาแอก ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ เชื่อมติดต่อบ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ 1 มิ.ย.61
- จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกตบอลสวนสาธาณะเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 1 มิ.ย.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายแยกทางหลวง 24 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ - บ้านโคกสมอง ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 8 พ.ค.61
- ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพารา Para asphaltic contrete โดยวิธี Payment In - Place Recycling สายบ้านอุดม ตำบลชุมแสง - บ้านขาม ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ (รหัสสายทาง สร.ถ.10148) 8 พ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ 10084 สายบ้านโคกพอก ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี - บ้านหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 8 พ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ 10095 สายแยกทางหลวง 24 (บ้านถนน) ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ เชื่อมติดต่อ บ้านคูตัน ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 8 พ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10031 บ้านอาวุธ ตำบลแตล - บ้านหนองจิก ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 8 พ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10120 สายบ้านโคกอารักษ์ ตำบลกเกาะ อำเภอเมือง เชื่อมติดต่อบ้านเวียย ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 8 พ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ 10004 สายหนองคาด บ้านหนองแวง ตำบลเมืองแก - บ้านโสมน ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 8 พ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี ASPHALT HOTMAX IN - PLACE RECYCLING รหัสสายทาง สร.ถ.10094 สายบ้านเขวาสินรินทร์ ตำบลเขวาสินรินทร์ - บ้านตากแดด ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 8 พ.ค.61
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สร.ถ.100147 สายบ้านอีแฮด ตำบลคำผง - บ้านอีโกฎ ตำบลหนองแวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 8 พ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - place recycling สายบ้านหนองคู ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน - บ้านนาโต๊ะ ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 8 พ.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลคิกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ 10052 สายบ้านกระน๊อบ ตำบลนาบัว - บ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 8 พ.ค.61
- ก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสสายทาง สร.ถ.10074 แยกทางหลวง 4026 ตำบลท่าสว่าง - บ้านประทัดบุ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยก่อสร้างถนนลาดยาง ช่วง กม.ที่ 10+830 ถึง กม.ที่ 12+200 ระยะทาง 1.370 กม. 8 พ.ค.61
- ซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดสุรินทร์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 11 เม.ย.61
- ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านอู่โลก ตำบลบักได - บ้านช้างหมอบ ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 11 เม.ย.61
- ก่อสร้างถนนลาดยาง ข้างโรงฝึกช้างน้อย ภายในโครงการโลกของช้าง (Elephant World) บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 11 เม.ย.61
- รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 11 เม.ย.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10040 สายบ้านดม ตำบลดม อำเภอสังขะ - บ้านบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 11 เม.ย.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10060 สายบ้านสะเดา เชื่อมติดต่อ บ้านละลม ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 11 เม.ย.61
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 120 รายการ 11 เม.ย.61
- ใบสั่งจ้าง จัดและประดับตกแต่งสถานที่ 11 เม.ย.61
- ใบสั่งจ้าง จ้ดซ์้ออาหารช้าง 11 เม.ย.61
- ใบสั่งจ้าง ข้าวกล่อง 11 เม.ย.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10098 สายบ้านแคนเกิด ตำบลชุมพลบุรี - บ้านโคกเพ็ก ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+600 ระยะทาง 1,600 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,800 ตร.ม. 15 มี.ค.61
- ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการก่อสร้างเรียงหินและปลูกหญ้า ภายในโครงการโลกของช้าง (Elephant World) บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 15 มี.ค.61
- ปรับปรุงและขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สร.ถ.10104 ถนนสายบ้านระหาร ตำบลนอกเมือง - บ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปรับปรุงและขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างข้างละ 1.20 เมต ยาว 1,980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 5,159.50 ตารางเมตร 15 มี.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10121 สายบ้านขวาง - บ้านหนองกระดาน ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 15 มี.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10089 สายแยกทางหลวง 2328 ตำบลจรัส - บ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ 15 มี.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10087 สายบ้านหนองหิน ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ - บ้านโนนลี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 15 มี.ค.61
- จ้างเหมาจัดสวนภายในบริเวณโครงการโลกของช้าง (Elephant World) บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 15 มี.ค.61
- ตกลงรับจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร และนอกอาคาร อาคารกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อาคารกองช่าง และอาหาร OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 15 มี.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10109 สายแยกทางหลวง 2076 (บ้านหนองบัว) - บ้านม่วงมูล ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ 15 มี.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10077 สายแยกทางหลวง 2371 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ - บ้านตะโนน ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ 15 มี.ค.61
- จัดสร้างเห็ดและกังหันลมตามแบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร หมู่ที่ 5 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 15 มี.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10045 สายบ้านโคกยาง ตำบลลำดวน - บ้านกระวัน ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ 15 มี.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10134 สายบ้านศรีสัมพันธ์ ตำบลจีกแดก - บ้านพนมดงรัก ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ 15 มี.ค.61
- รถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตโคโรลาโดแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู รุ่น C-CAB 2.5 LS ปริมาตรกระบอกสูบ 2,499 ซีซี จำนวน 1 คัน เป็นราคาทั้งสิ้น 665,000 บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 15 มี.ค.61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทางสร.ถ.10028 สายบ้านยางชุม ตำบลศรีณรงค์ - บ้านดู่นาหนองไผ่ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทาง - แอสฟัลติกคอนกรีต 13 กพ 61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี ASPHALT HOTMIX IN - PLACE RECYCLING รหัสสายทางสร.ถ.10049 สายท่าตูม - จอมพระ ตำบลท่าตูม, เมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทาง - แอสฟัลติกคอนกรีต 13 กพ 61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทางสร.ถ.10053 สายบ้านไพรขลา ตำบลไพลขลา - บ้านกระสัง ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 13 กพ 61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทางสร.ถ.10015 สายบ้านผือน้อย ตำบลหนองระฆัง - บ้านนานวน ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 13 กพ 61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทางสร.ถ.10012 สายบ้านแบกจาน ตำบลสังขะ - บ้านไทยสมบูรณ์ ตำบลชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 13 กพ 61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทางสร.ถ.10139 สายบ้านหนองแวง ตำบลบักได - บ้านตาลวก ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 13 กพ 61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทางสร.ถ.10078 สายแยกทางหลวง 214 (ตำบลแกใหญ่) - บ้านละเอาะ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทาง - แอสฟัลติกคอนกรีต 13 กพ 61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทางสร.ถ.10030 สายบ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว - บ้านกระเบื้องใหญ่ ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 13 กพ 61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี ASPHALT HOTMIX IN - PLACE RECYCLING รหัสสายทางสร.ถ.10002 สายบ้านเฉนียง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง - บ้านทมอ ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ 13 กพ 61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทางสร.ถ.10019 สายบ้านหนองคู, บ้านสร้างแก้ว ตำบลหัวงัว - บ้านโนนจาน ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 13 กพ 61
- เสริมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนข้างหอประชุมจังหวัดสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 908.85 ตารางเมตร 13 กพ 61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี ASPHALT HOTMIX IN - PLACE RECYCLING รหัสสายทางสร.ถ.10059 สายบ้านนา ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ - บ้านเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 13 กพ 61
- แสดงภาพพระราชประวัติ, ภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 และภาพประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ที่เชื่อมโยงกับสภาบันพระมหากษัตรย์ไทย 13 กพ 61
- ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทางสร.ถ.10050 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2076 ตำบลรัตนบุรี - บ้านแก ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยซ่อมสร้างผิวทาง - แอสฟัลติกคอนกรีต 13 กพ 61
- ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-place recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.10142 สายบ้านเป็นสุข ตำบลเป็นสุข-บ้านผาง ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,990 ตารางเมตร โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ 11 ม.ค. 61
- ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-place recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ.10083 สายแยกทางหลวง 226 บ้านคาละแมะ ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,765 ตารางเมตร โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ 11 ม.ค. 61
- สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสวนสมเด็จย่า 14 พ.ย. 60
จ้างเหมาบริการเพื่อดูแลสวนสาธารณะ พื้นที่โดยรอบของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็กพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา
14 พ.ย. 60
ทำความสะอาดภายในอาคารและรอบนอกอาคารสำนักงานอาคารกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม อาคารกองช่าง อาคาร OTOP ชั้นสอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
14 พ.ย. 60
ซ่อมแซมทรัพย์สิน โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (อาคารปราสาท)
จัดหาหุ่นช้างจำลอง ผลิตจากวัสดุเรซิ่ง พร้อมลงสีเสมือนจริง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 12 ตัว ภายในอาคารโรงช้างสำคัญโครงการโลกของช้าง (Elephant World) บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน หมายเลขทะเบียน 81-2866
ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
จัดหาแท่นวางหุ่นจำลองภายในอาคารโรงช้างสำคัญโครงการโลกของช้าง (Elephant World) บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3 รายการ
ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10111 สายบ้านหนองเหล็ก ตำบลเมืองลีง เชื่อมติดต่อบ้านตาโสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-place Recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10052 จากบ้านกระน๊อบ ตำบลนาบัว - บ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ผลิตสื่อวิทยุประชาสัมพันธ์งานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560 พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุที่เผยแพร่ทั่วประเท
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ประจำปี 2560 พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์
ก่อสร้างถนนลาดยาง รหัส สร.ถ. 10131 จากบ้านจีกแดก ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก เชื่อมติดบ้านตะเพรา ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic concrete (โดยวิธี Pevement in-plance Recycling) สายแยกทางหลวง 24 (บ้านตาคง) ตำบลตาคง อำเภอสังขะ - บ้านโคกสมอง ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ก่อสร้างอาคารร้านค้า ร้านอาหารภายในบริเวณโครงการโลกของช้าง (Elephant World)
โครงการจ้างต่อเติมและตกแต่งอาคารจุดหมายตา ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวฯ
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารซุ้มทางเข้าโครงการ ภายในบริเวณโครงการโลกของช้าง
โครงการจ้างก่อสร้างลานวัฒนธรรมการแสดงและอัฒจันทร์ภายในบริเวณโครงการโลกของช้าง
โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ภายในบริเวณโครงการโลกของช้าง
โครงการสร้างงานวิศวกรรมงานระบบฝังบริเวณ ภายในบริเวณโครงการโลกของช้าง