สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกัยยายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557 และกรกฎาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2556
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2555
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2553
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2553
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2553
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม (ต่อ) 2553
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2553
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2553
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2553
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2553
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม - กันยายน 2552 (ต่อ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม - กันยายน 2552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2552 (ต่อ1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2552 (ต่อ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2552 (ต่อ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2552 (ต่อ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2552 (ต่อ)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2552
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2551
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2551
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2551
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2551