ข้อมูลมาตรา 9

มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
           ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา
9 ของกฎหมาย เพื่อให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการกำหนด (ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง
หลักเกณฑ์และ วิธีการเกี่ยวกับ การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ) ได้แก

ต้องจัดให้มีสถานที่หรือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก
ต้องจัดทำดัชนีหรือ รายการข้อมูลข่าวสาร
ที่มีรายละเอียด เพียงพอสำหรับประชาชนสามารถค้นหาข้อมูล
ข่าวสาร ได้ด้วยตนเอง ฯลฯ ในการจัดข้อมูลข่าวสาร ไว้ให้ประชาชน เข้าตรวจดูนี้
กฎหมายได้กำหนดให้
ประชาชนมีสิทธิขอสำเนา (copy right) หรือขอสำเนา ที่มี คำรับรองถูกต้องด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการที่หน่วยงานของรัฐ
จะต้องรวบรวม ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (public inspection)
อย่างน้อยที่สุดตามที่กฎหมายกำหนดได้แก

            9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

            9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)
            9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
            9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
            9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
            9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการ
จัดทำบริการสาธารณะ

            9(7) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุ
รายชื่อรายงาน ทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

           9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง